Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 5-ЕП
София 23 ИР, 10.04.2019

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на избирателните секции в 23-ти Изборен район.

На основание, чл.72, ал.1, т.6 и чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение № 9-ЕП/26.03.2019 г. на ЦИК и Заповед № СОА19-РД09-489 от 05.04.2019 г. на Кмета на Столична община, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

  1. Формира следната единна номерация на избирателните секции в 23-ти район - София, като номера на всяка избирателна секция се състои от 9 цифри в следната последователност:

АА ВВ СС ХХХ

Където АА – е номерът на изборния район, за 23-ти район София е 23

              ВВ – е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТТЕ, за София е 46

              СС - номерът на съответния административен район на Столична община съгласно ЕКАТТЕ, за 17- Витоша, 08-Изгрев, 02-Красно село, 09-Лозенец, 15-Младост, 23-Панчарево, 16-Студентски, 10-Триадица

   ХХХ - номерът на избирателната секция в съответния административен район, както следва:

                                                 

“ВИТОША”                       от №001 до №073           

                                    

“ИЗГРЕВ”                          от №001 до №034                                                  

 

“КРАСНО СЕЛО”            от №001 до №092                                                 

                                                                      

”ЛОЗЕНЕЦ”                      от №001 до №079                                                   

 

“МЛАДОСТ”                    от №001 до №125                                                    

 

“ПАНЧАРЕВО”               от №001 до №032,                                                   

                                             

“СТУДЕНТСКИ”             от №001 до №053                                                   

                                                                                  

“ТРИАДИЦА”                от №001 до №098     

 

                 Общия брой на избирателните секции в 23 ИР е 586 /петстотин осемдесет и шест/ броя.                             

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.04.2019 в 16:55 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения