Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 32-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Постъпила жалба по електронна поща с вх. № 72 от 27.08.2022 год., по описа на РИК-23, както следва:

На 27.08.2022 г., в 14:58 ч., на електронната поща на РИК-23 е постъпила жалба от Стоянка Балова, в качеството й на Изпълнителен директор на Институт за социална интеграция /ИСИ/ и член на Обществен съвет към ЦИК. Жалбата е заведена на 27.08.2022 г., с вх. № 72 от 27.08.22 г. в общия регистър на РИК-23 и вх. № 1 от 27.08.2022 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК-23.

Жалбата е адресирана също така и до г-н Митко Михайлов – Областен управител на област София-град, РИК-23, РИК-24, РИК-25 и ЦИК.

С жалбата се излагат доводи, че със своя заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. кметът на Столична община е посочила места за агитационни материали във връзка с изборите на 02.10.2022 г., които са крайно ограничени като места за нагледна агитация и показва формален подход към осигуряване възможността та избирателите да се информират за обещания и кандидатури. Иска се от Областния управител да отмени въпросната заповед на Столична община и да се укаже на кмета на Столична община да положи допълнителни усилия за определяне на допълнителни реални места за агитация на участниците в сегашни и бъдещи избори, особено в по-големите райони и в тези, в които местата за агитация са под 10. Иска се в новата заповед да бъдат обхванати всички форми за агитация. 

След като се запозна с направените в жалбата оплаквания и искания и със съдържанието на посочената в нея заповед, РИК-23 намира следното:

Жалбата е процесуално недопустима, тъй като е подадена срещу административен акт, контрол по отношение на който не се осъществява от РИК. Жалбата е подадена и от лице, за което липсва правен интерес за оспорването на цитираната заповед. От адресатите на жалбата може да се направи извод, че същата е отправена до г-н Митко Михайлов – Областен управител на област София-град, а посочването на РИК-23, РИК-24, РИК-25 и ЦИК е само за сведение.

За пълнота следва да се посочи, че: на първо място и съгласно чл. 183, ал. 1 ИК, по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

На основание чл. 183, ал. 3 ИК агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. Кметът на общината, в рамките на своята компетентност и при условията на оперативна самостоятелност, определя местата – общинска собственост, за поставяне на агитационни материали. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), кметът на общината организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите. На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, в изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. Със заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г., кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова е определила местата за поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. в изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022 г., изчерпателно изброени в Приложение № 1 към заповедта. Заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. е валиден административен акт, издаден от компетентен орган в рамките на предоставените му от закона правомощия и при спазване на изискуемата от закона писмена форма.

Районните избирателни комисии имат компетентност да следят дали участниците в изборния процес спазват заповедта на кмета, т.е. дали агитационните материали се поставят на определените за това в Заповедта места. В този смисъл РИК-23 няма правомощие да осъществява контрол върху заповедите на кмета на община, с които се определят местата за поставяне на агитационни материали.

Предвид изложеното, РИК-23 приема, че подадената жалба е недопустима.

На второ място, право да оспорват един административен акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. По аргумент от чл. 183, ал. 1 ИК, адресат на заповедта на кмета по чл. 183, ал. 3 ИК са кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, на които законът дава право да изготвят и разпространяват агитационни материали. Наличието на правен интерес от оспорване винаги се счита като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на оспорването. Ето защо, в настоящия случай легитимирани да оспорват Заповед СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. на кмета на Столична община са само лицата, за които тя създава права или задължения, а именно – лицата по чл. 183, ал. 1 ИК.

Жалбоподателят не попада в кръга на лицата по чл. 183, ал. 1 ИК. Жалбоподателят и не твърди, че с посочената заповед се накърняват негови законни права и интереси, които да обуславят допускане на нейното обжалване. На това основание жалбата също се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалба с вх. № 72 от 27.08.2022 г., заведена на 27.08.2022 г., с вх. № 72 от 27.08.2022 г. в общия регистър на РИК-23 София и вх. № 1 от 27.08.2022 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК-23, подадена от Стоянка Балова в качеството й на Изпълнителен директор на Институт за социална интеграция /ИСИ/ и член на Обществен съвет към ЦИК.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения