Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
София, 02.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Теодор Йовчев Салпаров, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители на КП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/, е постъпило заявление за заличаване на регистрацията, подписано от Теодор Йовчев Салпаров. Заявлението е заведено с вх. № 116/01.09.2022г. в регистъра на РИК 23.

Съгласно разпоредбата на чл. 255, ал.1, т.3 от Изборния кодекс регистрацията на кандидатска листа изисква всеки от кандидатите да е подал заявление-декларация по образец, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет. Наличието на изрично заявление за заличаване на регистрацията предполага оттегляне на съгласието от страна на кандидата за участие в кандидатската листа, което е безусловно изискване за валидна регистрация.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и т. 9 ИК регистрацията на Теодор Йовчев Салпаров, с ЕГН ………., издигнат за кандидат за народен представител в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 20212г под № 4 в кандидатската листа на КП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД", следва да бъде заличена.

Имайки предвид, че към настоящия момент са изтекли сроковете по чл. 258, ал. 5, изречение второ от Изборния кодекс, на мястото на заличения кандидат не е възможно нито да се предложи нов кандидат, нито листата да се преподрежда. Поради изложеното на районните кметове следва да се укаже преди предоставяне на СИК на таблата с имената на кандидатите за народни представители, върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат да се вписва „заличен“.

Поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 и т. 9, във вр. чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 258, ал. 5, изречение второ от ИК, и т. 27 от Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

РЕШИ

ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидата за народен представител под номер 4 в кандидатската листа на КП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД" Теодор Йовчев Салпаров, с ЕГН ………., в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022 г. и регистриран с Решение 41-НС от 30.08.2022 г. на РИК-23.

УКАЗВА на кметовете на райони да предприемат съответните действия на таблата с имена на кандидатите срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат да се изпише "заличен".

АНУЛИРА издаденото удостоверение на кандидата.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на електронната поща на районните администрации за сведение и изпълнение.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 02.09.2022 в 14:51 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения