Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
София, 02.09.2022

ОТНОСНО: Освобождаване на специалист-технически сътрудник за подпомагане дейността на РИК 23 София

 

 В РИК 23 София е постъпило заявление от Азизе Айдънова Мустафова за освобождаването й от заеманата длъжност като технически сътрудник, подпомагащ дейността на РИК 23 София и прекратяване на сключения с нея граждански договор. Същото е входирано с Вх. № 122/02.09.2022 г. в общия регистър на РИК 23 София.

Като взе предвид горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 63 от ИК и Решение № 1200-НС/02.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23) 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА Азизе Айдънова Мустафова, с ЕГН: ……….  като специалист-технически сътрудник за подпомагане дейността на РИК 23 София, назначена с Решение № 21-НС/24.08.2022 г. на РИК 23 София и прекратява сключения с нея договор.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Областния управител на София-град с оглед прекратяване на сключения договор с освободеното лице.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 02.09.2022 в 14:52 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения