Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
София, 08.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Николина Драганова Чакърова-Вълкова, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители КП „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/, е постъпило заявление за заличаване на регистрацията, подписано Николина Драганова Чакърова-Вълкова. Заявлението е заведено с вх. № 137/07.09.2022г. в регистъра на РИК 23.

Съгласно разпоредбата на чл. 255, ал.1, т.3 от Изборния кодекс регистрацията на кандидатска листа изисква всеки от кандидатите да е подал заявление-декларация по образец, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет. Наличието на изрично заявление за заличаване на регистрацията предполага оттегляне на съгласието от страна на кандидата за участие в кандидатската листа, което е безусловно изискване за валидна регистрация.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и т. 9 ИК регистрацията на Николина Драганова Чакърова-Вълкова, с ЕГН ……….издигната за кандидат за народен представител в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 20212г под № 22 в кандидатската листа на КП „Справедлива България“  , следва да бъде заличена.

Вземайки предвид, че към настоящия момент са изтекли сроковете по чл. 258, ал. 5, изречение второ от Изборния кодекс, на мястото на заличения кандидат не е възможно нито да се предложи нов кандидат, нито листата да се преподреди. Поради изложеното на районните кметове следва да се укаже преди предоставяне на СИК на таблата с имената на кандидатите за народни представители, върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат да се вписва „заличен“.

Поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 и т. 9, във вр. чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 258, ал. 5, изречение второ от ИК, и т. 27 от Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

РЕШИ

ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидата за народен представител под номер 22 в кандидатската листа на КП „Справедлива България“ Николина Драганова Чакърова-Вълкова, с ЕГН ………. в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022 г. и регистрирана с Решение 30-НС от 29.08.2022 г. на РИК-23.

УКАЗВА на кметовете на райони да предприемат съответните действия на таблата с имена на кандидатите срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат да се изпише "заличен".

АНУЛИРА издаденото удостоверение на кандидата.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на електронната поща на районните администрации за сведение и изпълнение.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.09.2022 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения