Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
София, 16.09.2022

ОТНОСНО: Постъпил сигнал по електронна поща с вх. № 182/15.09.2022 год. на РИК-23

На 15.09.2022 г. в 15:13 ч. на електронната поща на РИК-23 е постъпил сигнал от Ирина Дренчева, препратени по ел. поща от Централна избирателна комисия /вх. № НС-22-233 от 15.09.2022 г. на ЦИК/. Сигналът е заведен на 15.09.2022 г. с вх. № 182 от 15.09.2022 г. в общия регистър на РИК-23 София и вх. № 2 от 15.09.2022 г. в 15:13 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК-23.

В сигнала се излагат данни, че близо до входа на 131 СУ в София, на първия учебен ден, се раздава безплатно книга за деца с логото на партия "Възраждане". Към сигнала е приложен и снимков материал /2 броя снимки/.

РИК-23 извърши служебна проверка като установи, че 131 СУ се намира на адрес гр. София, жк. "Младост-4", ул. "Филип Аврамов" № 29. Същото попада в административен район "Младост" и в териториалната компетентност на РИК-23 София.

След като се запозна с направените в сигнала оплаквания и приложения към него снимков материал, РИК-23 намира следното:

На първо място сигналът не е подписан от страна на жалбоподателя. Същият е посочен с две имена и без данни за правния му интерес от подаването на сигнала доколкото не е ясно в какво качество същият се е намирал пред сградата на 131 СУ София. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до Районната избирателна комисия, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд София-град, компетентен на основание чл. 73, ал. 1, изр. второ ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение РИК 23 София-град счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.

За пълнота следва да се посочи, че от снимките на процесния "Учебник по РОДИНОЗНАНИЕ" може да се направи заключение, че същият не притежава белезите на агитационен материал, доколкото и съгласно § 1, т.17 от ДР на Изборния кодекс, съдържаща легална дефиниция на понятието "Предизборна агитация", което представлява призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. На същия не се съдържа информация за номера на партията съгласно проведен от Централна избирателна комисия жребии, обявен с решение № 1350-НС от 31.08.2022 г. на ЦИК или номер на кандидат в регистрираната кандидатска листа на кандидати за народни представители в РИК-23 София.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК и Решение № 1322-НС от 23.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал с вх. № 182 от 15.09.2022 г. на РИК-23, заведен на 15.09.2022 г. с вх. № 182 от 15.09.2022 г. в общия регистър на РИК-23 София и вх. № 2 от 15.09.2022 г. в 15:13 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК-23, подаден от Ирина Дренчева.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения