Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
София, 16.09.2022

ОТНОСНО: Постъпил сигнал по електронна поща с вх. № 185/16.09.2022 год. на РИК-23

На 15.09.2022 год. в 21.25 ч. на електронната поща на РИК-23 е постъпил сигнал от Димитър Гергов. Сигналът е заведен на 16.09.22г. с вх. № 185/16.09.22 год. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 3/16.09.2022 г. в 09:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23.

В сигнала се излагат данни за извършването на безсмислен строеж в имот 68134.905.2066 в кв. "Витоша" зад "Хермес" на ул. "Георги Райчев" 11. Посочват се различни обстоятелства, свързани с презастрояването на квартала, и се иска строежите да бъдат спрени с оглед запазване на зеленината, за да има въздух и светлина. Приложен е и снимков материал – 2 бр. снимки.

След като се запозна с направените в сигнала оплаквания и приложения към него снимков материал, РИК – 23 намира следното:

На първо място, сигналът не е подписан от страна на жалбоподателя. Същият е посочен с две имена и без данни за правния му интерес от подаването на сигнала доколкото не е ясно дали е живущи постоянно или е временно пребиваващ в квартала и респективно на кой точно адрес. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до Районната избирателна комисия, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установената практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд София - град, компетентен на основание чл. 73, ал. 1, изр. второ ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение РИК 23 София-град счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.

На второ място следва да се посочи, че съгласно чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, РИК разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си. В конкретния случай в сигнала не се излагат каквито и да било данни, свързани с нарушения на изборното законодателство /ИК, решения на ЦИК или РИК/.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК и Решение № 1322-НС от 23.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал с вх. № 185 от 16.09.2022 год. на РИК-23, заведен на 16.09.22г. с вх. № 185 от 16.09.22 год. в общия регистър на РИК-23 София и вх. № 3 от 16.09.2022 г. в 09:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК-23 София, подаден от Димитър Гергов.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения