Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 72-НС
София, 16.09.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК 23 и Изчислителния пункт към РИК 23 при упражняване на правомощията на РИК 23 по чл. 287 и сл. от ИК на 02 октомври 2022 г.

Във връзка със създаване на организация за законосъобразно и ефективно упражняване правомощията на РИК-23 по приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали след обявяване края на изборния ден на 02.10.2022г., на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23) и във връзка с писма с изх. № ОА23-13438 от 01.09.2022 г., на Областен управител на Областна администрация на област София, писмо с изх. № 123 от 02.09.2022 г. на РИК 23, в което комисията изрично е посочила, че не поема отговорност и няма да носи такава по отношение на сигурността и безопасността на членовете на СИК и тяхното придвижване в зоната на изчакване, ИП и РИК и Заповед № РД-20-147 от 15.09.2022 г. на Областен управител на Областна администрация на област София, РИК-23 утвърждава план-схема на разположението на личния състав и материално-техническото обезпечение на РИК-23, и Изчислителния пункт към РИК-23 при упражняване на правомощията по чл. 287 и сл. ИК на 02.10.2022 г. в зала "1" на НДК и прилежащи фоайета, тераси и пространство в  Национален дворец на културата /НДК/ - София

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23),

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА схема на зала "1" и прилежащи фоайета, тераси и пространство в Национален дворец на културата /НДК/ - София, която не се публикува.

УПЪЛНОМОЩАВА Борислав Тасев - Председател на РИК-23 и Полина Витанова – Секретар на РИК-23, да подпишат план-схемата за "Съгласувал" от името на комисията, като посоченото в мотивите на  настоящето решение да се счита за неразделна част от утвърдената схемата.

ПОСТАНОВЯВА схемата да не се публикува.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения