Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 85-НС
София, 21.09.2022

ОТНОСНО: Агитационни материали в нарушение на чл. 183 от ИК на територията на СО, р-н "Младост"

На 20.09.2022 год. в 15:30 ч. в РИК-23 е постъпило писмо с вх. № 223/20.09.2022 г. (вх. № 223/20.09.22 год. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 5/20.09.2022 г. в 15:30 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23) от Столичен инспекторат - СО, към което е приложен констативен протокол № КП-22-0033200, съставен и подписан от старши инспектор в Столичен инспекторат – район Младост с приложен 3 бр. снимков материал, относно агитационни материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс и Заповед № СОА22-РД09-1461/25.08.2022 г. на кмета на СО на територията на р-н Младост, както следва: върху контейнери за битови отпадъци, находящи се на ул. „Полк. Владимир Серафимов“ до бл. 376 /срещу бл. 373/ в ж.к. Младост 3.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК и Решение № 1322-НС/23.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК.

УКАЗВА на кмета на район "Младост" да премахне агитационните материали, поставени в нарушение на ИК и описани в мотивната част на настоящото решение.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на електронната поща на районната администрация за сведение и изпълнение.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 21.09.2022 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 02.10.2022

    относно: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., след 13.00 ч.

  • № 151-НС / 02.10.2022

    относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 02.10.2022 г., до 13.00 ч.

  • № 150-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

всички решения