Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 134
София, 02.04.2023

ОТНОСНО: Постъпил сигнал/жалба по електронна поща с вх. № 357/02.04.2023 год. на РИК-23

На 02.04.2023 год. в 18.14 ч. на електронната поща на РИК-23 е постъпил сигнал от Александър Ненков и Евгения Алексиева, упълномощени представители на КП „ГЕРБ-СДС“. Сигналът е заведен на 02.04.23 г. с вх.№ 357/02.04.23 год. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 7/02.04.2023 г. в 18:14 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23.

В сигнала се излагат данни, че машините за гласуване в СИК 40 в район Лозенец и СИК в 122 ОУ в 23 МИР са разпечатали системни разписки от електронната система за машинно гласуване с дата на отпечатване 31.03.2023 г. вместо 02.04.2023 г. като дата на изборите за Народно събрание. На следващо място се посочва, че системните разписки не са поставени на видно място в изборното помещение. Посочва се, че СИК 75 и 76 на територията на 23 МИР въобще не са поставили системни разписки. Аналогични сигнали жалбоподателите са получили и от други избирателни секции в София.

Към сигнала има приложен снимков материал – 5 броя системни разписки.

След като се запозна с направените в сигнала оплаквания, РИК – 23 намира следното:

От представените към сигнала системни разписки се вижда датата 31.03.2023 г. върху такива от СИК 234609023 и 234609052. Действително се касае за нарушение на изборния процес доколкото с указ на президента на Република България изборите за народни представители за народно събрание са насрочени за произвеждане на 02.04.2023 г.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 1695-НС/22.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

УКАЗВА НА КМЕТОВЕТЕ НА РАЙОНИ на територията на РИК 23 да проверят датата, отпечатана върху системните разписки от машината във всички СИК на територията на РИК 23.

За СИК, в които бъде установена отпечатана дата върху системната разписка, различна датата 02.04.2023 г., гласуването със СУЕМГ да бъде преустановено незабавно, а СИК да съставят съответните протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК в СИК със съответния номер по образец – Приложение № 5 към МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЧАСТ ПЪРВА на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1778-НС от 16 март 2023 г. на ЦИК и протокол - Приложение № 4 към Методическите указания.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 02.04.2023 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба от Цветелина Пенева

  • № 140-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

  • № 139-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения