Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
София, 07.03.2023

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на РИК 23 за приемане на бюлетини и изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им

На основание чл. 72, ал. 1, т. 13 от ИК, и във връзка с т. 14 от Решение № 1644-НС/13.02.2023 г. на ЦИК и писмо с изх. № НС-15-52/27.02.2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

РЕШИ:

Упълномощава всеки един от членове на РИК да осъществи контрол при транспортирането, доставката и съхранението на бюлетините и изборните книжа от печатницата на БНБ (или друга изрично определена печатница изпълнител) като подпишат и приемо-предавателен/констативен протокол от името на РИК 23.

В срок до 09.03.2023 г. препис от решението да се изпрати на Централната избирателна комисия и „Печатница на БНБ“ АД за сведение.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК от деня на обявяването му.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения