Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 64–НС
София, 22.03.2023

ОТНОСНО: Постъпил сигнал по електронна поща с вх. № 154/21.03.2023 год. на РИК 23 - София

На 21.03.2023 год. в 13:06 ч. на електронната поща на РИК 23 - София е постъпил сигнал от Галина Кантарджиева. Сигналът е заведен на 21.03.2023 г. с вх. № 154/21.03.2023 год. в общия регистър на РИК 23 - София и вх. № 1/21.03.2023 г. в 13:06 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 - София.

В сигнала се излагат данни, че на 19.03.2023 г. лицето се е качило в трамвай от спирка на пл. "Македония", който е брандиран с материали на "Спаси София". Посочва се, че неволно е станала свидетел на предизборна агитация за ПП-ДБ. Излага се становище, че не е морално да се използва обществен ресурс и конкретно обществения транспорт за предизборна агитация. Посочва се още и че вероятно не е единственият човек, станал свидетел на това и изразил недоволството си. Моли се да се вземат мерки от компетентните в случая органи. Към сигнала няма приложен снимков материал.

След като се запозна с направените в сигнала оплаквания, РИК – 23 намира следното:

На първо място, сигналът не е подписан от страна на жалбоподателя. Същият е посочен с две имена и без данни за правния му интерес от подаването на сигнала, освен изразеното възмущение от извършеното. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до Районната избирателна комисия, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд София град, компетентен на основание чл. 73, ал. 1, изр. второ от ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение РИК 23 - София, счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.

За пълнота следва да се посочи, че в сигнала няма изложени конкретни данни, от които да може да се направи обоснован извод относно извършената агитационна дейност съгласно разпоредбите на чл. 181-186 ИК и Решение № 1695-НС/22.02.2023 г. на ЦИК. Допълнително сигналът е входиран в РИК 23 - София на 21.03.2023 г., а в него е посочено, че противозаконната агитация е осъществена на 19.03.2023 г. В този смисъл сигналът е подаден два дни след твърдяното нарушение и РИК 23 - София няма как да извърши проверка за спазване на изборното законодателство и в частност провеждане на предизборната кампания.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК и Решение № 1695-НС/22.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал с вх. № 154/21.03.2023 год. на РИК 23 - София, заведен на 21.03.2023 г., с вх.№ 154/21.03.2023 год. в общия регистър на РИК 23 - София и вх. № 1/21.03.2023 г. в 13:06 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 - София, подаден от Галина Кантарджиева.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 22.03.2023 в 17:35 часа

Календар

Решения

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба от Цветелина Пенева

  • № 140-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

  • № 139-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения