Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 212-НС
София 23 ИР, 03.04.2021

ОТНОСНО: сигнал от адв. Надежда Йорданова, упълномощен представител на Демократична България-Обединение, относно указания за гласуване на карантиниран гласоподавател на 04.04.2021 г.

 

В РИК 23 София е постъпил сигнал от адв. Надежда Йорданова, упълномощен представител на Демократична България-Обединение, заведен с вх. № 422/03.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 9/03.04.2021 г. от регистъра за жалби на РИК 23, в 16:42 ч.

В сигнала се излагат данни, че едно лице с постоянен адрес в район Красно село е карантинирано в район Възраждане. Лицето е ваксинирано, но се грижи за болния си баща, който е диагностициран с положителен КОВИД тест. Лицето е подало заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, но е получило писмо от кмета на район Възраждане с текст, че заявлението следва да бъде подадено в общината по постоянен адрес.

Като разгледа сигнала РИК 23 София установи, че изложеното касае приложение на Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия, прието на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс във връзка с чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, във връзка с т. 3 от Решение № 2117-НС от 22 февруари 2021 г. В т. 5 от решението ЦИК е указала начина на подаване на заявления за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, а в т. 1 – кои лица имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия. Подалото сигнала лице обаче изисква указание как гласоподавателят може да упражни правото си на глас на 04.04.2021 г. РИК 23 София няма законови правомощия да дава указания на гласоподаватели как да упражнят правото си на глас в разрез с решенията на Централната избирателна комисия. Доколкото се касае за приложение на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 2 от ИК, то следва сигналът на адв. Надежда Йорданова, упълномощен представител на Демократична България-Обединение да бъде изпратен на Централната избирателна комисия за произнасяне по компетентност.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане сигнал от адв. Надежда Йорданова, упълномощен представител на Демократична България-Обединение, относно указания за гласуване на карантиниран гласоподавател на 04.04.2021 г.

Изпраща същия на Централната избирателна комисия за произнасяне по компетнетност.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения