Архив избори:
25.03.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК за 23 МИР

Уважаеми членове на СИК,
Можете да прегледате материалите от проведените обучения в линковте по - долу.
Инструкция за използване на Microsoft Teams за включване към видеоконферентна среща като зрители
ЛИНК ОТ ОБУЧЕНИЕТО В НЕДЕЛЯ /28.03.2021 г./
Участници.
ЛИНК ОТ ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВТОРНИК /30.03.2021 г./
Участници.
Стъпки при попълване на секционен протокол:

Стъпка 1 за попълване на секционен протокол

Стъпка 2 за попълване на секционен протокол

Стъпка 3 за попълване на секционен протокол

Стъпка 4 за попълване на секционен протокол

Стъпка 5 за попълване на секционен протокол

Основна контрола

Презентация на Методическите указания за СИК
Преброяване на бюлетини и попълване на протокола на СИК
Финален протокол от машинно гласуване
Образец на протокол на СИК за 23 ИР

Тест за гласуване с машина:

Инструкции за попълване на теста

Към теста за машинно гласуване

28.03.2021

На вниманието на членовете на СИК

28.03.2021

Справки в Информационния портал за избирателите на Столична община

Уважаеми граждани и членове на СИК, на този сайт https://www.sofia.bg/election е публикувана изчерпателна информация, която може да ползвате за проверки и справки в изборния ден. 

25.03.2021

Секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Секции на първия етаж /партер/ подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горни етажи в изборите  за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Списък секции

22.03.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. ЗА 23 РАЙОН - СОФИЯ

18.03.2021

Заявление за гласуване по настоящ адрес

Заявлението за гласуване/вписване в списък по настоящ адрес на избирателя се подава до 20.03.2021 г. включително.

Заявлението се подава в общинската администрация по настоящия Ви адрес. Възможно е да подадете и електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящия Ви адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния Ви адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там.

 

18.03.2021

Справка за номер и адрес на избирателна секция

Уважаеми дами и господа,

всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/

18.03.2021

Адреси и граници на избирателните секции

тук.Информация относно адресите и границите на избирателните секции за избори за Народно събрание на 04.04.2021 година за Вашия район можете да намерите тук

18.03.2021

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до органа по чл. 23, ал. 1 ИК в общинската администрация (отдел ГРАО), подадено не по-късно от 27.03.2021 г. (7 дни преди изборния ден). Заявлението се разглежда в двудневен срок от постъпването му. Кметът/кметският наместник се произнася по него с мотивирано решение, което се обявява незабавно на публично място, като върху него длъжностното лице от общинската администрация отбелязва датата и часа на обявяването.

Решението може да бъде обжалвано в двудневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по чл. 23, ал. 1 ИК. Съдът обявява решението си незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на съответната община.

18.03.2021

Гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-НС от изборните книжа) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до 20.03.2021г.

Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината/района.

Към заявлението за гласуване в секция с подвижна избирателна кутия (ПСИК) се прилагат копие от документи от ТЕЛК/НЕЛК, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена ПСИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 20 март 2021 г., може да подаде заявление (Приложение № 14-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 29 март 2021 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

18.03.2021

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана секция с подвижна избирателна кутия, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

18.03.2021

Електронните форми на заявленията за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия

Как следва да се подават електронните форми на заявленията за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия. Следва ли да са подписани с електронен подпис? Когато заявлението за гласуване с ПИК се подава от упълномощено лице, следва ли пълномощното да е заверено от нотариус?

Изборният кодекс е предвидил и двете заявления да се подават в по-олекотена форма, а именно чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната общинска администрация. Не се изисква същите да бъдат подписвани чрез квалифициран електронен подпис и няма възможност за това.

Няма законово изискване лицето, упълномощено да подаде заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, да има нотариално заверено пълномощно.

15.03.2021

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. са приети с РЕШЕНИЕ № 2087-НС/ 17.02.2021 г на ЦИК. 

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 03.04.2021 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. 

Към заявлението на партията и коалицията, задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 42-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

15.03.2021

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 4 април 2021г. са приети Решение № 2149/01.03.2021г на ЦИК (https://www.cik.bg/bg/decisions/2149/2021-03-01).

Предложението за упълномощени представители се представят и в електронна форма съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 2149/01.03.2021г

19.02.2021
02.03.2021

Жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, (РИК-23) ще проведе на 03.03.2021 г. от 12.30 часа, в сградата на ул. „Московска“ № 31-33, ет.2, зала 1, гр. София, жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София, на регистрираните партии и коалиции от партии за участие при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.

21.02.2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИ НА СИК В РИК 23 СОФИЯ

район

дата

Час и място

1

Красно село

22.02.2021 г.

11.00 ч. – заседателна зала,

ет. 2

2

Изгрев

22.02.2021 г.

10.00 ч. – голям салон на ул. Чехов № 16А, ет. 2

3

Лозенец

22.02.2021 г.

10.00 ч. – заседателна зала,

ет. 7

4

Триадица

22.02.2021 г.

14.00 ч. – заседателна зала,

ет. 3, зала 301

5

Младост

22.02.2021 г.

10.00 ч. – заседателна зала,

ет. 3, стая 302

6

Студентски

22.02.2021 г.

14.00 ч. – заседателна зала,

ет. 4, стая 402

7

Витоша

22.02.2021 г.

11.00 ч. – заседателна зала

8

Панчарево

22.02.2021 г.

14.00 ч. – кабинет на кмета

21.02.2021

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ПО ЧЛ. 41, АЛ. 3 ОТ ИК

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети избирателен район – София информира за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, определени със заповеди на кметовете на  административни райони на територията на РИК 23 - София, както следва:

 

РАЙОН КРАСНО СЕЛО - виж тук

РАЙОН ИЗГРЕВ - виж тук

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ - виж тук

РАЙОН ТРИАДИЦА - виж тук

РАЙОН МЛАДОСТ - виж тук

РАЙОН СТУДЕНТСКИ - виж тук

РАЙОН ВИТОША - виж тук

РАЙОН ПАНЧАРЕВО - виж тук

19.02.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

При подаване на Предложението  за регистрация на кандидатски листи от политически партии,  коалиции  и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL - изтеглете от тук.

19.02.2021

Съобщение

ДО

КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ

ДО

участващите в консултациите за състав на СИК

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ

При подаване на писмените предложения за съставите на СИК, за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ следва да бъдат и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL, изтеглете от тук.

14.02.2021

Съобщение

РИК 23 информира, че началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., е 14 февруари 2021 г., 9:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 22 февруари 2021 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 22 февруари 2021 г.

14.02.2021

Съобщение

РИК 23 информира, че началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., е 19 февруари 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 02 март 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 02 март 2021 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 222-НС / 06.04.2021

  относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

 • № 221-НС / 06.04.2021

  относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

 • № 220-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения