Архив избори:
25.03.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК за 23 МИР

Уважаеми членове на СИК,
Можете да прегледате материалите от проведените обучения в линковте по - долу.
Инструкция за използване на Microsoft Teams за включване към видеоконферентна среща като зрители
ЛИНК ОТ ОБУЧЕНИЕТО В НЕДЕЛЯ /28.03.2021 г./
Участници.
ЛИНК ОТ ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВТОРНИК /30.03.2021 г./
Участници.
Стъпки при попълване на секционен протокол:

Стъпка 1 за попълване на секционен протокол

Стъпка 2 за попълване на секционен протокол

Стъпка 3 за попълване на секционен протокол

Стъпка 4 за попълване на секционен протокол

Стъпка 5 за попълване на секционен протокол

Основна контрола

Презентация на Методическите указания за СИК
Преброяване на бюлетини и попълване на протокола на СИК
Финален протокол от машинно гласуване
Образец на протокол на СИК за 23 ИР

Тест за гласуване с машина:

Инструкции за попълване на теста

Към теста за машинно гласуване

28.03.2021

Справки в Информационния портал за избирателите на Столична община

Уважаеми граждани и членове на СИК, на този сайт https://www.sofia.bg/election е публикувана изчерпателна информация, която може да ползвате за проверки и справки в изборния ден. 

28.03.2021

На вниманието на членовете на СИК

25.03.2021

Секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Секции на първия етаж /партер/ подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горни етажи в изборите  за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Списък секции

22.03.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. ЗА 23 РАЙОН - СОФИЯ

18.03.2021

Адреси и граници на избирателните секции

тук.Информация относно адресите и границите на избирателните секции за избори за Народно събрание на 04.04.2021 година за Вашия район можете да намерите тук

18.03.2021

Електронните форми на заявленията за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия

Как следва да се подават електронните форми на заявленията за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия. Следва ли да са подписани с електронен подпис? Когато заявлението за гласуване с ПИК се подава от упълномощено лице, следва ли пълномощното да е заверено от нотариус?

Изборният кодекс е предвидил и двете заявления да се подават в по-олекотена форма, а именно чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната общинска администрация. Не се изисква същите да бъдат подписвани чрез квалифициран електронен подпис и няма възможност за това.

Няма законово изискване лицето, упълномощено да подаде заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, да има нотариално заверено пълномощно.

18.03.2021

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана секция с подвижна избирателна кутия, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

18.03.2021

Гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-НС от изборните книжа) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до 20.03.2021г.

Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината/района.

Към заявлението за гласуване в секция с подвижна избирателна кутия (ПСИК) се прилагат копие от документи от ТЕЛК/НЕЛК, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена ПСИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 20 март 2021 г., може да подаде заявление (Приложение № 14-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 29 март 2021 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

18.03.2021

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до органа по чл. 23, ал. 1 ИК в общинската администрация (отдел ГРАО), подадено не по-късно от 27.03.2021 г. (7 дни преди изборния ден). Заявлението се разглежда в двудневен срок от постъпването му. Кметът/кметският наместник се произнася по него с мотивирано решение, което се обявява незабавно на публично място, като върху него длъжностното лице от общинската администрация отбелязва датата и часа на обявяването.

Решението може да бъде обжалвано в двудневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по чл. 23, ал. 1 ИК. Съдът обявява решението си незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на съответната община.

18.03.2021

Справка за номер и адрес на избирателна секция

Уважаеми дами и господа,

всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/

18.03.2021

Заявление за гласуване по настоящ адрес

Заявлението за гласуване/вписване в списък по настоящ адрес на избирателя се подава до 20.03.2021 г. включително.

Заявлението се подава в общинската администрация по настоящия Ви адрес. Възможно е да подадете и електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящия Ви адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния Ви адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там.

 

15.03.2021

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 4 април 2021г. са приети Решение № 2149/01.03.2021г на ЦИК (https://www.cik.bg/bg/decisions/2149/2021-03-01).

Предложението за упълномощени представители се представят и в електронна форма съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 2149/01.03.2021г

19.02.2021
15.03.2021

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. са приети с РЕШЕНИЕ № 2087-НС/ 17.02.2021 г на ЦИК. 

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 03.04.2021 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. 

Към заявлението на партията и коалицията, задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 42-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

02.03.2021

Жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, (РИК-23) ще проведе на 03.03.2021 г. от 12.30 часа, в сградата на ул. „Московска“ № 31-33, ет.2, зала 1, гр. София, жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София, на регистрираните партии и коалиции от партии за участие при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.

21.02.2021

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ПО ЧЛ. 41, АЛ. 3 ОТ ИК

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети избирателен район – София информира за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, определени със заповеди на кметовете на  административни райони на територията на РИК 23 - София, както следва:

 

РАЙОН КРАСНО СЕЛО - виж тук

РАЙОН ИЗГРЕВ - виж тук

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ - виж тук

РАЙОН ТРИАДИЦА - виж тук

РАЙОН МЛАДОСТ - виж тук

РАЙОН СТУДЕНТСКИ - виж тук

РАЙОН ВИТОША - виж тук

РАЙОН ПАНЧАРЕВО - виж тук

21.02.2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИ НА СИК В РИК 23 СОФИЯ

район

дата

Час и място

1

Красно село

22.02.2021 г.

11.00 ч. – заседателна зала,

ет. 2

2

Изгрев

22.02.2021 г.

10.00 ч. – голям салон на ул. Чехов № 16А, ет. 2

3

Лозенец

22.02.2021 г.

10.00 ч. – заседателна зала,

ет. 7

4

Триадица

22.02.2021 г.

14.00 ч. – заседателна зала,

ет. 3, зала 301

5

Младост

22.02.2021 г.

10.00 ч. – заседателна зала,

ет. 3, стая 302

6

Студентски

22.02.2021 г.

14.00 ч. – заседателна зала,

ет. 4, стая 402

7

Витоша

22.02.2021 г.

11.00 ч. – заседателна зала

8

Панчарево

22.02.2021 г.

14.00 ч. – кабинет на кмета

19.02.2021

Съобщение

ДО

КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ

ДО

участващите в консултациите за състав на СИК

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ

При подаване на писмените предложения за съставите на СИК, за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ следва да бъдат и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL, изтеглете от тук.

19.02.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

При подаване на Предложението  за регистрация на кандидатски листи от политически партии,  коалиции  и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL - изтеглете от тук.

14.02.2021

Съобщение

РИК 23 информира, че началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., е 14 февруари 2021 г., 9:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 22 февруари 2021 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 22 февруари 2021 г.

14.02.2021

Съобщение

РИК 23 информира, че началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., е 19 февруари 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 02 март 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 02 март 2021 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 222-НС / 06.04.2021

  относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

 • № 221-НС / 06.04.2021

  относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

 • № 220-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения