Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 216-НС
София 23 ИР, 04.04.2021

ОТНОСНО: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 04.04.2021 г., до 20.00 ч.

Председателят на РИК 23 София представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 04.04.2020 г., до 20:00 ч. и предприетите по тях действия и мерки от страна на РИК 23 София:

 1. В РИК 23 София е постъпил сигнал заведен с вх. № 459/04.04.2021 г. от Данко Радославов Калапиш в 13:39 ч.  в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София относно допуснати нарушения на изборния процес и допускане на гласоподавател, който е вписан след основния избирателен списък („под чертата“). СИК е предоставила на избирателя да попълни декларация, че няма да гласува на друго място. Жалбоподателят твърди, че избирателя фигурира в основния списък, но вместо неговите данни са вписани данните на друг избирател, Излагат се доводи за нарушение на Изборния кодекс, доколкото в същия е регламентирано кои гласоподаватели се вписват в допълнителния списък. След извършена проверка по случая в СИК 234609051, Район „Лозенец“ гр. София, РИК 23 установи, че предадения с изборните книжа основен избирател списък на СИК 234609051 е допусната очевидна фактическа грешка при изписване на адреса на гласоподавателя. Същият е вписан под чертата и упражнил правото си на вот, като се е подписал срещу името си под чертата, а в основния списък не се е подписвал. При така изяснената фактическа обстановка, и предвид констатираното от РИК 23 София, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ указа на  СИК 234609051, Район „Лозенец“ гр. София да следват стриктно предписанията на Изборния кодекс и относимата нормативна уредба и да предприеме всякакви фактически и правни действия за недопускане на по-нататъшни нарушения.
 2. В РИК 23 София е постъпил сигнал заведен с вх. № 460/04.04.2021 г. в 13:39 ч. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 от Кристина Пантелеева – гласоподавател в 23-ти избирателен район. Сигналът е относно невъзможността на гласоподавателката да гласува с преференции, поради това, че преференциите не били активирани, поради което вотът ѝ е зачетен без преференции. Сигналът не съдържа друга информация, в коя СИК, в кой район и др., поради което РИК 23 го приема за информация;
 3. В РИК 23 София е постъпил сигнал заведен с вх. № 461/04.04.2021 г. в 13:42 ч. препратен по компетентност от ЦИК в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. Сигналът е подаден от Стойко Лашов по ел. поща на ЦИК. Сигналът касае явяване на Севдалин Маджаров - председател на СИК 234615087 във видимо нетрезво състояние в изборния ден. Това е наложило отстраняването му от СИК и замяната му с поемане на функциите от Красимир Красимиров Симеонов, за което е съставен Констативен протокол, подписан от членовете на СИК 087, 144 СУ, Район „Младост“.
 4. В РИК 23 София е постъпил сигнал от ПП „Има такъв народ“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов, чрез пълномощника си Мая Тодорова Христова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 13:57 ч. Същият е заведен с Вх. № 462/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за допуснати нарушения на изборния процес в 35 СУ, ул. „Добри Войников“ № 16 в СИК 016. Сигналът касае зацапване на бюлетини, поради намазани с мастило ръце на член на СИК и манипулиране на устройството за машинно гласуване, вследствие на което непосредствено след това същото е спряло да работи. След извършена проверка по случая, РИК 23 даде указания по телефона на Председателя на СИК 016 в район „Лозенец“ да организира изборния процес по указания от Изборния кодекс, начин, а по отношение на устройството за машинно гласуване да уведомят отговорника за това в СУ „Добри Войников“, с цел предприемане на всички необходими мерки по възстановяване работата на машината за гласуване.
 5. В РИК 23 е постъпил сигнал от Мария Стефанова, получен по ел. поща в 14:11, заведен с вх. № 463/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. Сигналът касае констатирани нарушения на изборния ден от застъпници на ПП „Възраждане“, относно ненавременно започване на изборния ден. Излагат се доводи за затруднения да се упражни правото на глас на желаещите избиратели, изчакали са отвън докато стартира изборния ден след 7 ч.;
 6. В РИК 23 е постъпило писмо от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на ДБО, получен по ел. поща в 14:31, заведен с вх. № 464/04.04.2021 г. до ЦИК, с копие до Районните избирателни комисии в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. Писмото е относно представени на ЦИК от Демократична България – обединение, Насоки как да снимат броенето на бюлетините без да се събират лични данни, с оглед Указанията относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес да могат да снимат броенето на бюлетините без да се събират лични данни. РИК 23 приема писмото за информация;
 7. В РИК 23 е постъпила жалба от адв. Борислав Ганчев, представител на коалиция ДБО, получена по ел. поща в 14:36, заведена с вх. № 465/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23  за нарушение на изборния процес в СИК 108 в 131 СУ, р-н „Младост“, гр. София. Изложени са доводи за нарушение на чл. 268, ал. 5 от ИК, поради не отразяване в избирателния списък в графа „Забележки“ на избирателите гласували машинно. След проведен телефонен разговор с председателя на СИК 108 се установи,  че СИК не отразява избирателите гласували машинно в графа „Забележки“, защото не намерили такъв текст в методическите указания на ЦИК. РИК 23 даде указания по телефона на Председателя на СИК комисията да спазва Изборния кодекс и относимата нормативна уредба;
 8. В РИК 23 София е постъпила жалба от Войслав Тодоров, в качеството му на кандидат за народен представител за изборите за народни представители от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 15:30 ч. Същата е заведена с вх. № 468/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни за допуснато нарушение на изборния процес в 81 СОУ „Виктор Юго“ в район Младост относно неправомерно измерване на температурата на гласоподавателите пред входа на училището. РИК 23 София извърши незабавна проверка за стриктно спазване на противоепидемичните мерки в съответствие с приетите Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, утвърдени от Министерство на здравеопазването и в съответствие с организацията на изборния процес по начин, който да не затруднява гласоподавателите;
 9. В РИК 23 София е постъпила жалба от Войслав Тодоров, в качеството му на кандидат за народен представител за изборите за народни представители от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 15:29 ч. Същият е заведен с вх. № 469/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни за допуснато нарушение на изборния процес в СИК № 5, находяща се на територията на ИР № 23, гр. София, изразяващи се в недопускане на гласоподаватели с лични карти, чиито срок на валидност е изтекъл през месец ноември 2020 г. да упражнят правото си на глас. Видно от изложените данни в жалбата, РИК 23 София не би могла да идентифицира СИК № 5, находяща се на територията на ИР № 23, гр. София в обхвата на кой административен район се намира и поради тази причина не би могла да извърши проверка по случая;
 10. В РИК 23 София е постъпил сигнал от адв. Венцислав Бенов, пълномощник на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 15:28 ч. Същият е заведен с Вх. № 470/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Излагат се данни за допуснато нарушение на изборния процес в СИК № 234609075, гр. София, изразяващи се в неправомерни действия на член на СИК, който при полагане на втория печат отваря сгънатата бюлетина, скъсва отрязъка, затваря бюлетината и тога поставя втория печат. РИК 23 София извърши незабавна проверка по случая за стриктно спазване на правилата на Изборния кодекс и действащото българско законодателство. РИК 23 София е дала указания по телефона на Председателя на СИК № 234609075, гр. София в район Лозенец за стриктното спазване на изборното законодателство и цялостната процедура по законосъобразното провеждане на изборния процес;
 11. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Радослав Христов, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 15:17 ч. Същият е заведен с Вх. № 471/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Излагат се данни за допуснато нарушение на изборния процес в СИК № 56, район Витоша, 23 МИР, гр. София, изразяващи се в струпване на хора пред СИК № 56, с неправомерни действия на представител на СИК, който подбирал избиратели по имена и с твърдения, че избирателният списък в СИК бил разпластен на части. Допълват се твърдения за допускане на грешка при идентифициране на гласоподаватели с еднакви имена, но с различни адреси. РИК 23 София извърши незабавна проверка по случая за стриктно спазване на правилата на Изборния кодекс и действащото българско законодателство. Дадени са указания за недопускане пред СИК на струпване на гласоподаватели, както и за стриктно спазване на противоепидемичните мерки и организация на изборния процес по начин, който да не затруднява гласоподавателите, в съответствие с приетите Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, утвърдени от Министерство на здравеопазването;
 12. В РИК 23 София е постъпил сигнал от адв. Николай Христов, в качеството му на пълномощник на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 14:49 ч. Същият е заведен с Вх. № 472/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за нарушение на чл. 268, ал. 5 от ИК на изборния процес в СИК № 234615108, 131 СОУ, ж.к. Младост 4, гр. София, като при машинно гласуване в избирателния списък – графа „забележки“ не е отбелязано, че е гласувано машинно. РИК 23 София извърши проверка по случая, като е дала указания по телефона на Председателя на СИК № 234615108 за спазване на изборното законодателство;
 13. В РИК 23 София е депозирана жалба от Мая Христова, в качеството си на пълномощник на ПП „Има такъв народ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 14:49 ч. Същата е заведена с Вх. № 473/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се релевират съображения за извършени нарушения на чл. 24, ал. 1, изр. Второ, във вр. с чл. 28, ал. 1 от ИК в служебна избирателна секция, находяща се в гр. София, район „Младост“, УМБАЛ „Св. Анна“ София АД. РИК 23 София извърши проверка по случая, като е дала указания по телефона на Председателя на служебна избирателна секция в УМБАЛ „Св. Анна“ София АД за спазване на изборното законодателство;
 14. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Валентин Димитров, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 14:53 ч. Същият е заведен с Вх. № 474/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Излагат сеоплаквания за неправомерни действия на член на СИК № 234610003, находяща се в 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, район Триадица, гр. София, изразяващи се в непоставяне на гърба на бюлетината на втори печат. РИК 23 София извърши незабавна проверка по случая за стриктно спазване на правилата на Изборния кодекс и действащото българско законодателство. При телефонен разговор с Председателя на СИК се установи, че до момента в избирателната кутия е допусната само една бюлетина, с непоставен втори печат. Членовете на СИК били приканили гласоподавателя да гласува с нова бюлетина, като при извършване на преброяването, бюлетината с непоставения втори печат следвало да бъде обявена за сгрешена. Гласоподавателят отказал. Дадени са изрични указания на Председателя и членовете на СИК за стриктно спазване на изборните правила, както и цялостната процедура по законосъобразното провеждане на изборния процес и за недопускане на по-нататъшни нарушения;
 15. В РИК 23 София е постъпила жалба от адв. Борислав Ганчев, в качеството му на пълномощник на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 15:17 ч. Същият е заведен с Вх. № 475/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Излагат сеоплаквания за неправомерни действия на член на СИК № 234610003, находяща се в 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, район Триадица, гр. София, изразяващи се в непоставяне на гърба на бюлетината на втори печат. РИК 23 София като разгледа жалбата установи, че същата е идентична с жалба от Валентин Димитров, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 14:53 ч., заведена с Вх. № 474/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. По същата РИК 23 София се е поизнесла в т. 17 по-горе в настоящия доклад и не подлежи на повторно разглеждане;
 16. В РИК 23 е постъпил сигнал в 14:40 ч. от Емил Кръстев Стоянов, в качеството му на Застъпник на ПП „Републиканци за България“, заведен с вх. № 476/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 за нарушение в изборния процес в СИК 18, 11 ОУ, р-н Изгрев.  В сигнала е посочено, че около 08:00 ч. лице упражняващо правото си на глас е установил нарушение, състоящо се в полагане на печат на СИК 18, р-н Изгрев върху лицевата част на връчената му за гласуване бюлетина. Съгласно т. 8.1. от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК, СИК следва да поставя един печат на гърба на бюлетината и да я подаде на избирателя за упражняване на избирателните му права. След като направи проверка РИК 23 даде указания на Председателя на комисията да спазва Методическите указания, Изборния кодекс, както и относимата нормативна уредба;
 17. В РИК 23 е постъпил сигнал в 15:50 ч. от Силвия Минчева, заведен с вх. № 477/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 за нарушение в изборния процес в 73 СОУ „Вл. Граматик“, СИК 234610094.  В сигнала е посочено, на машината за гласуване няма поставен параван. След като направи проверка РИК 23 даде указания на Председателя на комисията да спазва правилата на изборното законодателство, методическите указания, Изборния кодекс, както и относимата нормативна уредба.
 18. В РИК 23 е постъпила жалба от Войслав Георгиев Тодоров, кандидат за народен представител за изборите за народни представители от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г, в 16:39, заведена с вх. № 481/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 за нарушение на изборния процес в СИК 85, 73 СУ „Вл. Граматик“, р-н Триадица. Изложени са доводи за нарушение на чл. 268, ал. 5 от ИК, поради не отразяване в избирателния списък в графа „Забележки“ на избирателите гласували машинно. След проведен телефонен разговор с председателя на СИК 85, РИК 23 даде указания по телефона на Председателя на комисията да спазва Изборния кодекс и относимата нормативна уредба;
 19. В РИК 23 е постъпила жалба от Войслав Георгиев Тодоров, кандидат за народен представител за изборите за народни представители от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г, в 16:32 ч., заведена с вх. № 482/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 11/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 за получени многобройни сигнали от гласоподаватели, които твърдят, че в голяма част от секциите на територията на София град СИК не спазват разпоредбите на чл. 268, ал. 5 от ИК, а именно: не отразяват в избирателния списък в графа „Забележки“ избирателите гласували машинно. След разглеждане на жалбата РИК 23 установи, че същата обхваща конкретни жалби и сигнали заведени в изборния ден в РИК 23, част от които са входирани в регистъра на РИК от същото лице. РИК 23 е дала съответните указание на всички СИК, за които е получила сигнал за нарушаване на разпоредбите на чл. 268, ал. 5 от ИК.
 20. В РИК 23 София е постъпил сигнал от НФСБ Пресцентър, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 16.48 ч., заведен с вх. № 485/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се излагат доводи, че в централата на НФСБ е постъпил сигнал от Клариан Младенов, член на СИК 048 в район Младост за извършвани неправомерни действия от кандидат за народен представител от партия „Има такъв народ“ Ива Миткова Тодорова, която с издаденото й удостоверение за кандидат за народен представител обикаля всички секции на територията на 128 СУ „Алберт Айнщайн“ в район Младост и изисква и описва номерата на печатите на съответните комисии с твърдение, че те не отговарят на номера на секционната комисия. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставен без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че печатите на СИК не притежават уникални номера, които да съответстват на секциите, в които са предоставени. По отношение на същите следва да се приложи процедурата по маркиране на печата на СИК, посочена в чл. 230, ал. 4 от ИК.
 21. В РИК 23 София е постъпила жалба от Кристиян Панов, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 16.51 ч., заведена с вх. № 486/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се описва приложението на Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия, касаещо реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Излага се информация за предприети действия от лицата Кристиян Георгиев Панов и Снежана Петрова Димитрова за включването им в списъците на лицата, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, които имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия на територията на район Триадица. Като разгледа жалбата установи, че по съществото си същата не притежава характер на жалба, доколкото не съдържа конкретни оплаквания за нарушение на изборния процес, а се отправя молба лицата  Кристиян Георгиев Панов и Снежана Петрова Димитрова да бъдат посетени, за да упражнят правото си на глас. Отделно от това дори и да се приеме, че жалбата съдържа конкретни оплаквания от страна на подалото я лице, същата не е подписана и като такава не притежава характера на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Като такава следва да бъде оставена без разглеждане. Това не се променя и от обстоятелството, че към жалбата са приложени заявления по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, доколкото РИК 23 София не е компетентна да приема и разглежда заявленията на избирателите, поставени  под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.
 22. В РИК 23 София е постъпила жалба от адвокат Борислав Ганчев, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 16.52 ч., заведена с вх. № 487/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес в СИК 062 в 2 СУ Емилиян Станев, гр. София по отношение на приложението на разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от ИК. РИК 23 София като извърши служебна проверка установи, че  2 СУ Емилиян Станев се намира на територията на район Витоша. РИК 23 София е извършила проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 062 за стриктно спазване на изборното законодателство.
 23. В РИК 23 София е постъпила жалба от Драгомир Трифонов Петров, кандидат за народен представител от ПП „Има такъв народ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 16.57 ч., заведена с вх. № 488/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. Жалбата е приета и изпратена от Председателя на СИК 234610027, район Триадица. В същата се излагат доводи, че СИК не спазва разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от ИК и се изисква РИК 23 София да даде изрични указания гласовете на гражданите, срещу името на които в графа „Забележки“ не е посочено „м“, да не бъдат считани за недействителни. РИК 23 София като разгледа жалбата установи, че в нея се съдържа искане РИК да укаже на СИК конкретно приложение на разпоредбите на чл. 270 и следващите от ИК. РИК 23 София е извършила проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 234610027 за стриктно спазване на изборното законодателство. За пълнота следва да се посочи, че РИК не разполага с правомощия по ИК да указва на СИК кои гласове да бъдат отчитани като действителни и кои като недействителни. СИК следва да прилага разпоредбите на чл. 271 и чл. 278 от ИК като само СИК има правомощието извърши съответната преценка за действителност или недействителност на подадените гласове.
 24. В РИК 23 София е постъпила жалба от Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 17.06 ч., заведена с вх. № 489/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборното законодателство на територията на СИК 234609012 в 9.00 часа чрез маркиране на бюлетините от член на СИК с жълт лак докато същите се дават на гласоподавателите. Следва да се посочи, че жалбата е подадена в 17.06 часа, а в същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборното законодателство в 9.00 часа. Сравнително големият времеви отрязък прави невъзможно да бъде извършена проверка по съществото на изложеното в нея и като недоказана жалбата следва да бъде оставена без уважение. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 София е извършила проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 234609012 за стриктно спазване на изборното законодателство.
 25. В РИК 23 София е постъпила жалба от Цветомира Петрова Христова, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 17.21 ч., заведена с вх. № 490/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборното законодателство в СИК 35 в 10 СУ Теодор Траянов, район Младост по отношение непосочване в избирателния списък, че лицето е гласувало машинно. РИК 23 София като разгледа жалбата установи, че същата не е подписана и като такава не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 София е извършила проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 35 в район Младост за стриктно спазване на изборното законодателство.
 26. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Милена Атанасова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 17.22 ч., заведен с вх. № 491/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се излагат доводи, че лицето е гласувало в СИК в район Младост, 144 училище и по време на гласуването си е била заблудена от служителка, че машините не работят добре, призовавана е да гласува с хартиена бюлетина и при гласуването си е потвърдила гласа си като не е могла да упражни правото си на преференция. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че сигналът не съдържа конкретни данни дали гласоподавателят е била заблудена от член на СИК или от друго лице, доколкото ИК предвижда конкретни длъжности на лицата, участващи в изборния процес.
 27. В РИК 23 София е постъпила жалба от Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 17.23 ч., заведена с вх. № 492/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за нарушение на изборното законодателство в 17.00 часа в района на СИК 234609037 по отношение на едновременно присъствие на двама представители на ПП „Има такъв народ“ в изборното помещение и липса на телефони за подаване на сигнали за нередности, които да са закачени на входа на изборното помещение. Като разгледа жалбата РИК 23 установи, че същата не е доказана в частта по приложение на разпоредбата на чл. 218 във връзка с чл. 215 от ИК и следва да бъде оставена без уважение. В останалата й част РИК 23 София е извършила проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 35 234609037 в район Лозенец за стриктно спазване на изборното законодателство и в частност разпоредбата на чл. 232, ал. 1 от ИК.
 28. В РИК 23 София е постъпила жалба от Войслав Тодоров, кандидат за народен представител от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 17.43 ч., заведена с вх. № 493/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес чрез преустановяване на гласуването със специализираните устройства за машинно гласуване на територията на 52 ОУ „Цанко Церковски“, защото са с работно време до 15.00 часа. Следва да се посочи, че в РИК 23 София не е постъпвал сигнал от СИК на територията на посоченото учебно заведение /общо 7 броя/ за преустановяване на гласуването със специализираните устройства за машинно гласуване. Предвид на което и жалбата се явява недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение.
 29. В РИК 23 София е постъпила жалба от Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 17.44 ч., заведена с вх. № 494/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес в 17.00 часа на територията на СИК 234602069 като печатът, получен от СИК, не съвпада с номера на секцията. РИК 23 София като разгледа жалбата установи, че същата касае приложението на разпоредбата на чл. 230, ал. 4 от ИК. Следва да се посочи, че печатите на СИК не притежават уникални номера, които да съответстват на секциите, в които са предоставени. По отношение на същите следва да се приложи именно процедурата по маркиране на печата на СИК, посочена в чл. 230, ал. 4 от ИК. Предвид на което и подадената жалба се явява недоказана и разгледана по същество следва да бъде оставена без уважение.
 30. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Цветомир Христов, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 17.48 ч., заведен с вх. № 495/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се съдържа оплакване за голяма опашка пред СИК 47 в район Младост и се призовава РИК 23 да вземе мерки, за да не се допуска подобно струпване на гласоподаватели на изборите, които ще се провеждат през есента, отново в условията на пандемия. РИК 23 като разгледа сигнала установи, че в същия не се съдържат опрлаквания за нарушение на изборния процес и като такъв същия следва да бъде приет за сведение.
 31. В РИК 23 София е постъпила жалба от адвокат Борислав Ганчев, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 17.51 ч., заведена с вх. № 496/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес в СИК 234602006 в Първа частна математическа гимназия, бул. Ген. Скобелев № 58 по отношение на приложението на разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от ИК. РИК 23 София е извършила проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 234602006 за стриктно спазване на изборното законодателство.
 32. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Иван Вакареев, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 18.06 ч., заведен с вх. № 497/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се посочва, че при гласуването на лицето в СИК 96 бюлетината, с която е гласувал, не е била откъсната от кочана непоследствено пред него, а положеният на гърба й втори печат е бил нечетлив и е полагат два пъти. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че СИК с номер 96 на територията на РИК 23 София има образувана в административен район Красно село, Триадица и Младост.
 33. В РИК 23 София е постъпила жалба от Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 18.06 ч., заведена с вх. № 498/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборните правила в 17.00 часа на територията на СИК 5 в район Студентски град, изразяващо се в нереагиращ дисплей на машината за гласуване, създаващ трудности при гласуването. Отправя се искане РИК да инструктира СИК да спре използването на машините в посочената секция поради описаните технически проблеми. РИК 23 София като извърши служебна проверка установи, че се касае за гласуването със специализираното устройство за машинно гласуване в СИК 005 в район Студентски. Разгледана по същество жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, доколкото в РИК 23 не са постъпвали данни съгласно чл. 269 от ИК. РИК 23 София не разполага с правомощия по ИК да разпорежда преустановяване на гласуването със специализираното устройство за машинно гласуване извън хипотезата на чл. 269 от ИК, когато бива само уведомявана от страна на СИК. За пълнота следва да се посочи, че във всяка  СИК има само по едно  специализирано устройство за машинно гласуване, а на Председателя на СИК са дадени указания по телефона в случай на технически проблем да потърси своевременно компетентното лице от техническия екип, отговарящ за съответната СИК.
 34. В РИК 23 София е постъпила жалба от Ирена Славова, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 18.11 ч., заведена с вх. № 499/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес в СИК 98 в 131 училище по отношение на приложението на разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от ИК. РИК 23 извърши служебна проверка като установи, че СИК 98 се намира на територията на административен район Младост. Разгледана по същество жалбата не е подписана и като такава не притежава харктера на документ, подлежащ на разглеждане от РИК. Следователно същата следва да бъде оставена без разглеждане.
 35. В РИК 23 София е постъпила жалба от Мая Христова, пълномощник на ПП „Има такъв народ“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов, изпратена от електронната поща на Сирма Денчева, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 18.20 ч., заведена с вх. № 500/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес в СИК 119 район Младост, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 42, 82 ОУ „Васил Априлов“ по отношение неправилно прилагане на разпоредбите на чл. 230, ал. 4 от ИК и чл. 211 от ИК за времето от 16.00 до 18.00 часа. Разгледана по същество жалбата не е подписана и като такава не притежана харктера на документ, подлежащ на разглеждане от РИК. Следователно същата следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че в жалбата не е посочено и качеството на лицето Сирма Денчева, формален адресант на жалбата.
 36. В РИК 23 е постъпил сигнал от Ивайло Антон, Зам. Председател на предизборен щаб на ПП Възраждане, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 18.23 ч., заведен с вх. № 501/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се излагат доводи за отказано посещение на мобилна секция за гласуване на територията на РИК 25 София. Предвид на което и постъпилият сигнал следва да бъде препратен на РИК 25 София за произнасяне по компетентност.
 37. В РИК 23 е постъпил сигнал от Лора Петрова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 18.26 ч., заведен с вх. № 502/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се излагат данни за лоша организация на изборния процес в СИК 114, район Младост, 81 СОУ, изразяваща се в провеждане на разговор от страна на заместник-председателя на СИК и наличието на само една „будка“ за гласуване с хартиена бюлетина. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че сигналът не съдържа и данни за допуснато нарушение на изборното законодателство и изложената в същия информация би могла да бъде приета само за сведение.
 38. В РИК 23 София е постъпила жалба от Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 18.33 ч., заведена с вх. № 503/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат данни за допуснато нарушение на изборното законодателство в 17.00 часа на територията на СИК 234615087, изразяващо се в късно отваряне на СИК поради неявяване на председател и зам.-председател и работа на СИК в намален състав от 4 човека, както и по отношение на приложението на разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от ИК. РИК 23 София като разгледа жалбата установи, че в първата си част същата се явява неоснователна доколкото е спазена разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ИК по отношение на състава на СИК и като такава следва да бъде оставена без уважение. По отношение на риложението на разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от ИК, РИК 23 София е дала указания по телефона на Председателя на СИК 234615087 за стриктно спазване на изборното законодателство.
 39. В РИК 23 София е постъпила жалба от Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 18.52 ч., заведена с вх. № 504/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес в 17.00 часа на теротрията на СИК 234609025 при обсъждането на приключването на изборния ден и преброяването на подадените гласове в СИК, както и по отношение отказът на Председателя на СИК да спази инструкциите на ЦИК и да определи член на комисията, който да извърши преброяването. РИК 23 София като разгледа жалбата установи, че същата е подадена в 18.52 часа за действия, извършени в 17.00 часа, както е посочено в самата жалба, които действия реално са само обсъждани от членовете на СИК и следва да бъдат извършени след края на изборния ден в 20.00 часа, респективно в 21.00 часа. Следователно към часа на подаване на разглежданата жалба нарушение на изборното законодателство не е допуснато. Предвид на което и жалбата се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение.
 40. В РИК 23 е постъпил сигнал от Делян Динев, 06 РУ-СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 18.59 ч., заведен с вх. № 505/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се излагат доводи за получен сигнал от лице, което е установило, че при упражняването на правото си на глас в СИК в 36 СОУ Максим Горки, ул. Пирински проход № 35, е следвало да се подпише на място, различно от това срещу нейното име. РИК 23 София е разгледала сигнала като е установила, че същият не е подписан и като такъв не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че вероятно се касае за техническа грешка на СИК и в графа „Забележки“ е следвало да се укаже обстоятелството на допусната грешка при полагането на подпис от страна на гласоподавателя.
 41. В РИК 23 София е постъпила жалба от Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 19.07 ч., заведена с вх. № 506/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес в 17.00 часа на теротрията на СИК 234602046 по отношение на сгъването на бюлетините доколкото при пускането им в урната те се разгъват и така се нарушава тайната на вота. РИК 23 София е извършила проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 234602046 за стриктно спазване на изборното законодателство и запазване на тайната на вота на гласоподавателите.
 42. В РИК 23 София е постъпила жалба от Войслав Тодоров, кандидат за народен представител от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 19.08 ч., заведена с вх. № 513/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес по отношение на приложението на разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от ИК в СИК 85 73 СУ „Вл. Граматик“, район Триадица. Твърди се, че подобно нарушение има и в други секции в същото училище. РИК 23 София е извършила проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 85 за стриктно спазване на изборното законодателство. В останалата си част жалбата следва да бъде оставена без уважение доколкото не е посочено в кои други СИК е допуснато нарушение на изборното законодателство.
 43. В РИК 23 е постъпил сигнал от Стойко Лашов, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 19.21 ч., заведен с вх. № 514/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се излагат доводи за допуснато нарушение на изборното законодателство от Председателя на СИК 87, 144 СОУ, който е закъснял за началото на изборния процес, допуснал е голямо струпване на гласоподаватели пред СИК и е бил във видимо нетрезво състояние, което му е пречело да изпълнява задълженията си. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставен без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че в изборния ден сигнали и жалби за същата СИК 87, за която при служебната проверка е установено, че се намира на тероторията на район Младост, са постъпили и от други лица като РИК 23 София е предприела съответните действия в рамките на своята компетентност съгласно ИК.
 44. В РИК 23 София е постъпила жалба от адвокат Борислав Ганчев, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 19.25 ч., заведена с вх. № 515/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес в СИК 234615064 в ж.к. Младост 3 зад бл. 318, 81 СОУ по отношение на приложението на разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от ИК. РИК 23 София е извършила проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 234615064 за стриктно спазване на изборното законодателство.
 45. В РИК 23 е постъпил сигнал от Станимир Гинев, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 19.25 ч., препратен от Централна избирателна комисия, заведен с вх. № 516/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се излагат доводи, че СИК 7, 118 СОУ Младост работи в непълен състав и членовете са притеснени как ще подпишат изборните протоколи, а РИК не отговарят на опитите им да се свържат по телефона. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставен без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че в РИК 23 София не е постъпвал сигнал от членовете на посочената СИК относно притеснението им във връзка с подписването на протокола на СИК.
 46. В РИК 23 София е постъпила жалба от Мая Христова, пълномощник на ПП „Има такъв народ“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов, изпратена от електронната поща на Сирма Денчева, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 19.31 ч., заведена с вх. № 517/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес в СИК 87, район Младост, ж.к. Владост 3 зад бл. 307, 144 СОУ по отношение неправилно прилагане на разпоредбите на чл. 210 от ИК чрез използване на незапечатана избирателна кутия. Разгледана по същество жалбата не е подписана и като такава не притежана харктера на документ, подлежащ на разглеждане от РИК. Следователно същата следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че в жалбата не е посочено и качеството на лицето Сирма Денчева, формален адресант на жалбата.
 47. В РИК 23 София е постъпил сигнал от адв. Надежда Йорданова,  упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 19.56 ч. Същият е заведен с Вх. № 518/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Излагат се данни за допуснато нарушение на изборния процес на територията на 31-ви МИР Ямбол по отношение на приложението на разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от ИК. Разгледан по същество в сигнала се съдържат данни за допуснато нарушение на изборния процес на територията на друга РИК, макар и формално да е посочен като адресат РИК 23 София, предвид на което и сигналът следва да бъде препратен на РИК 31 Ямбол за произнасяне по компетентност.
 48. В РИК 23 София е постъпила жалба от Мая Христова, пълномощник на ПП „Има такъв народ“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов, изпратена от електронната поща на Сирма Денчева, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 20.00 ч., заведена с вх. № 519/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 12/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес в СИК 051, 052, 053 и 054 в район младост, ж.к. Младост 2 до бл. 219, 128 СОУ по отношение неправилно прилагане на разпоредбите на чл. 94, ал. 1 от ИК чрез използване на един печат за четири секции и размяна на печата между СИК 045 и 048. Разгледана по същество жалбата не е подписана и като такава не притежана харктера на документ, подлежащ на разглеждане от РИК. Следователно същата следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че в жалбата не е посочено и качеството на лицето Сирма Денчева, формален адресант на жалбата, както и че е извършена проверка на ПРОТОКОЛ за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 77-НС от изборните книжа/ за всяка от посочените СИК, от които е видно, че всяка от тях е получила печат. Отделно от това нито лицето  Мая Христова, нито лицето  Сирма Денчева са посочили в какво тяхно качество са установили наличието на един печат за четири СИК, респективно размяна на печатите мужду СИК 045 и СИК 048.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

Приема доклада по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.04.2021 в 14:19 часа

Календар

Решения

 • № 222-НС / 06.04.2021

  относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

 • № 221-НС / 06.04.2021

  относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

 • № 220-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения