Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 219-НС
София 23 ИР, 04.04.2021

ОТНОСНО: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 04.04.2021 г., след 20.00 ч.

Председателят на РИК 23 София представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 04.04.2020 г., след 20:00 ч. и предприетите по тях действия и мерки от страна на РИК 23 София:

 1. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Милена Захариева-Хадри, препратен от Централна избирателна комисия и получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 20.30 ч., заведен с вх. № 520/06.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 13/06.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се излагат доводи за допуснато нарушение в 11 СИК на територията на 23 МИР. В раздел „Относно“ на сигнала текстът не може да бъде разбран смислово. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че от сигнала не става ясно какъв е характерът на допуснатото и предполагаемо нарушение на изборното законодателство. Отделно от това е посочено 23 МИР 11 секция като от служебната проверка извършена от РИК 23 София се установява, че в границите на същия има осем СИК с номерация, завършваща на 11. Предвид на което и не е уточнено в кой административен район на територията на РИК 23 София попада СИК 11.
 2. В РИК 23 София е постъпила жалба от адвокат Николай Христов, пълномощник на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 20.35 ч., заведена с вх. № 521/06.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 13/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същата се излагат доводи за допуснато нарушение на изборния процес в СИК 234609038, 21 СУ „Христо Ботев“, ул. Люботрън № 1, изразяващо се в предоставяне на възможност на застъпници да пипат бюлетините при броенето. РИК 23 София извърши проверка и установи, че СИК 234609038 е предала в РИК протокол за установяване на  резултатите от гласуване в секцията за народни представители. Протоколът е подписан от пълния състав на комисията /7 членове/. В него не са отбелязани каквито и да било нарушения, възражения или жалби в хода на изборния процес и до установяване на изборните резултати. Видно от посоченото в протокола, жалбоподателят адв. Николай Христов  не е присъствал в изборното помещение при установяване на изборните резултати. Протоколът на СИК е подписани от всички членове на комисията, които имат качеството на длъжностни лица, и до установяване на противното с влязъл в сила съдебен акт, следва да се приеме, че СИК е установила и удостоверила вярно посочените в протокола факти. Жалбата е неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение.
 3. В РИК 23 София е постъпил сигнал от адвокат Антонина Душева, пълномощник на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 21.02 ч., заведен с вх. № 522/06.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 13/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се излагат доводи за допуснато нарушение на изборните правила в СИК 234615021, 125 СОУ, изразяващо се в липса на партия с номер 1 във финалния протокол от машинното гласуване, броене на разписките от машинното гласуване с оглед установяване на подадените гласове и разминаване в един глас. РИК 23 София извърши проверка и установи, че жалбата не е подписана и като такава не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че СИК 234615021 е предала в РИК протокол за установяване на  резултатите от гласуване в секцията за народни представители. Протоколът е подписан от пълния състав на комисията /7 членове/. В него е отбелязано, че при гласуването с машината има един дублиран глас поради техническа грешка, но към протокола на СИК няма описано да са приложени жалби, възражения, заявления или особени мнения.  Видно от посоченото в протокола, жалбоподателката адвокат Антонина Душева  не е присъствал в изборното помещение при установяване на изборните резултати. Протоколът на СИК е подписани от всички членове на комисията, които имат качеството на длъжностни лица, и до установяване на противното с влязъл в сила съдебен акт, следва да се приеме, че СИК е установила и удостоверила вярно посочените в протокола факти.
 4. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Кирил Коларов, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 22.03 ч., заведен с вх. № 523/06.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 13/06.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се излагат доводи за допуснато нарушение в 90то СУ в стая 022. Текстът на сигнала обаче не може да бъде разбран смислово относно характера на допуснатото нарушение на изборното законодателство. Отделно от това РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че 90то СУ се намира в район Люлин, Столична община и респективно попада в района на РИК 25 София.
 5. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Владимир Лютов, получен по електронната поща на РИК 23 София на 05.04.2021 г. в 2.13 ч., заведен с вх. № 524/06.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 13/06.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия се излагат доводи за проявена небрежност от страна на членовете на СИК при упражняването на правото му на глас в стая 107, Младост 1, 125 СОУ. Посочва се, че се касае за непавилно отразяване на данните на избирателя в избирателния списък относно мястото му в него и респективно полагане на подпис срещу името му.  РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 София приема сигнала за сведение като ще укаже на районната администрация на район Младост за в бъдеще да обръща внимание на членовете на СИК относно спазване на последователността на вписване на данните на гласувалите избиратели в избирателния списък.
 6. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Даниела Кирилова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 05.04.2021 г. в 5.26 ч., заведен с вх. № 525/06.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с Вх. № 13/06.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23. В същия не се съдържат данни за допуснато нарушение на изборното законодателство, а по същество се отправя питане към РИК 23 София. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не притежава качеството на документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставена без разглеждане.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

Приема доклада по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден, 04.04.2021 г., след 20.00 часа.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.04.2021 в 14:30 часа

Календар

Решения

 • № 222-НС / 06.04.2021

  относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

 • № 221-НС / 06.04.2021

  относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

 • № 220-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения