Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 210-НС
София 23 ИР, 03.04.2021

ОТНОСНО: Заявление за заличаване на застъпник, регистриран от „ДА БЪЛГАРИЯ“

 

В Рик 23 София с Вх. № 414/03.04.2021 г. е постъпила молба от Николай Иванов Николов, с която същият желае да бъде заличен като застъпник на „ДА БЪЛГАРИЯ“.

Като разгледа молбата РИК 23 София установи, че се касае за лице, обявено с Решение № -НС/01.04.2021 г. като представител, предложен от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“.

Съгласно чл. 124, ал. 4 от ИК политическите партии и коалиции от политически партии представят списък на упълномощените си представители в РИК. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК предвижда, че едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор.

След като се запозна с представената молба, РИК 23 София намира, че следва да заличи Николай Иванов Николов като представител, предложен от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

Заличава Николай Иванов Николов като представител, предложен от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения