Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 181-ПВР/НС
София, 18.11.2021

ОТНОСНО: Жалба от Наско Стефанов Смиленов общински координатор на ПП „Има Такъв Народ“-район „Студентски“ относно психически тормоз и вербални атаки, унижение и обиди от Председателя на секция № 234616009 към Зам. Председателя – представител на ПП „Има Такъв Народ“ и секретаря – представител на ПП ГЕРБ в секцията

 В РИК 23 София по електронната поща на 18.11.2021 г. в 00.39 часа е постъпила жалба от Наско Стефанов Смиленов общински координатор на ПП „Има Такъв Народ“-район „Студентски“. Жалбата е заведена с вх. № 395/18.11.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 7/18.11.2021 г. в 9:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В жалбата се излагат данни относно психически тормоз и вербални атаки, унижение и обиди от Председателя на секция № 234616009 към Зам. Председателя – представител на ПП „Има Такъв Народ“ и секретаря – представител на ПП ГЕРБ в секцията. Цитират се отправени обиди от общ чат на членовете на СИК, създаден от Председателя, който /общо 13 снимки като скрийн шот на написаното в чата/ е приложен към жалбата. Посочва се, че разговорите между членовете на СИК продължават с различни нападки и към часа на подаване на жалбата /18.11.2021 г., 00.05 часа/ като Председателят отправя заплахи към Зам. Председателя и Секретаря, че с тях ще ходи да предава документите след балотажа в Арена Армеец и ако тя пожелае полицаите щели да ги закопчаят. Жалбоподателят посочва, че работата в СИК не е партийно обвързана, а става въпрос за чисто човешки отношения. Същият познава лично представителя на ИТН в СИК и е сигурен в качествата му. Отделно от това този член на СИК е запознат изцяло с всичко в изборния процес и нападките били неоснователни. Посочва се, че хора като назначения Председател на СИК Надя Каменова нямат място в СИК и уронват престижа на партията, която представляват. Моли се за съдействие да бъдат защитени хората от обиди и нападки, както и накърняване на достойнството им. Моли се да не бъде позволявано това лице и други като него никога повече да бъдат членове на СИК.

РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не касае конкретен вид избор, насрочен за произвеждане на 14 ноември 2021 г., и като такъв следва да бъде отнесен, както към изборите за президент и вицепрезидент на републиката, така и към тези за народни представители.

След разглеждане на сигнала, РИК 23 – София град направи следните правни изводи:

Жалбата не е подписана и като такава не подлежи на разглеждане. По допустимостта на същата РИК 23 София служебно установи, че назначеният с Решение № 98-ПВР/НС от 08.11.2021г. на РИК 23 София Председател на сочената СИК е предложен от квотата на КП „БСП за България“, поради което за ПП „Има Такъв Народ“ не е налице правен интерес от оспорване на Решение на РИК 23 за назначаване на Председател на СИК 234616009, предложен от различен от жалбоподателя политически субект.

За пълнота следва да се посочи, че съгласно разпоредбата на чл. 89 и следващите от ИК и при постигнато съгласие между всички парламентарно представени партии и коалиции, участващи в консултациите „в изпълнение на правомощията си и при условията на обвързана компетентност РИК 23 – София, е била длъжна да назначи ръководства и състав на СИК така, както е направено предложението на кмета на района.

Степента на обвързаност по чл. 91, ал. 11 ИК на избирателните комисии в случаите, когато е постигнато съгласие да назначават секционните избирателни комисии по предложението на кмета на района, е такава, че начинът на изпълнение на правомощието е обвързан с изпълнителното основание и органът е длъжен да се съобрази с него. Комисията, от една страна, не може да не извърши или да не изпълни юридическото действие, и, от друга, не може да избира формата на решението на дадения въпрос и определянето на последиците от решението. Конкретният въпрос предварително е уреден с нормативно предписание, на което се подчинява административният орган.“ Такава е и трайно установената практика на Централна избирателна комисия – влезли в сила Решения № 774-ПВР/НС/21.10.2021 г. до № 779-ПВР/НС/21.10.2021 г. включително.

В този смисъл РИК 23 няма правомощието да преценява качествата на лицата, посочени от парламентарно представените партии и коалиции, участващи в консултациите, като членове на секционни избирателни комисии.

Следва да се посочи, че още сутринта на 16.11.2021 г. РИК 23 София чрез членовете на работната група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Студентски", както и за назначаването и дейността на съставите на СИК, е уведомена за създалата се ситуация между членовете на СИК № 234616009. Още същия ден е разговаряно с представителя на ПП БСП, координатор за район Студентски, да бъдат предприети действия по замяна на Председателя на СИК. На РИК 23 София е служебно известно и че на 17.11.2021 г. Секретаря на район „Студентски“, Столична община г-жа Ирина Кривошиева е изпратила нарочен имейл до представителите на политическите партии и коалиции, в който е описала създалите се проблеми между членовете на СИК на територията на района и е предложила замяна на членове с оглед препятстване на бъдещи такива при произвеждането на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. /имейл Вх. № 398/18.11.2021 г. на РИК 23 София/.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Наско Стефанов Смиленов общински координатор на ПП „Има Такъв Народ“-район „Студентски“ относно психически тормоз и вербални атаки, унижение и обиди от Председателя на секция № 234616009 към Зам. Председателя – представител на ПП „Има Такъв Народ“ и секретаря – представител на ПП ГЕРБ в секцията, заведена с вх. № 395/18.11.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 7/17.11.2021 г. в 9:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения