Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 182-ПВР
София, 18.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат на нов /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

В РИК 23 е постъпило е заявление с вх. № 402/18.11.2021 г. на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент, представлявана от Анна Леонидова Заркова, чрез Васко Ангелов Андреев в качеството й на пълномощник за регистрация на застъпници в изборите на нов /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Заявлението е трето по ред, вписано под № 1 във входящия регистъра на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 4 броя застъпници на кандидатската листа за президент и вицепрезидент на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент. Към заявлението (Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК-4 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на технически носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

Изпълнено е изискването на чл.117 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/ 11.10.2021 г на ЦИК и същите следват да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, т.16, чл.117, чл. 118, ал.1 и 2, чл. 122 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/ 11.10.2021 г на ЦИК, РИК 23,

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА 4 застъпници общо на кандидатската листа за кандидатската листа за президент и вицепрезидент  на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент на нов /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Кристиян Николов Семерджиев

 

2

Венка Петрова Стойкова

 

3

Радослава Петрова Димитрова

 

4

Юри Петров Стойков

 

 

Регистрираните застъпници да се впишат в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град.

На регистрираните застъпници се издават удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения