Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 110–НС
София, 07.07.2021

ОТНОСНО: Определяне на реда и начина за предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК

 

 

На  основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК и Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ), приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г., Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

РЕШИ:

 

 1. Приетите от районните администрации, за съответния административен район, екземпляри от формуляри на протоколи Приложение № 96-НС-кр и Приложение № 96-НС-хм се оставят на съхранение в съответната районна администрация.
 2. Незабавно след преустановяване работата на СУЕМГ в случаите по чл. 269 ИК, председателят на СИК, а в негово отсъствие – заместник-председателят или секретарят, уведомява РИК по телефон за съответните обстоятелства и предоставя, заверено от председателя и секретаря на СИК (при отсъствие на един от двамата, съответно – от заместник-председателя) и подпечатано с печата на СИК, копие от решението на СИК за преустановяване на машинното гласуване на представителя на районната администрация, отговарящ за съответната СИК.
 3. Представителят на районната администрация, отговарящ за съответната СИК, уведомява РИК по телефон за получения препис от решение, а при наличие на техническа възможност го изпраща незабавно на РИК по електронен път.
 4. По телефон и по електронен път, чрез официалните адреси на електронна поща, предоставени от районните администрации за комуникация, РИК уведомява кмета на съответния район или определено от него със заповед длъжностно лице за необходимостта от предоставяне на екземпляр/и от формулярите по т. 1 на съответната СИК. В уведомлението се посочва най-малко пълен номер на СИК, пълно наименование и необходимо количество от съответния формуляр (в секции с две СУЕМГ е възможно да е необходимо предоставяне на два формуляра Приложение № 96-НС-кр), както и, когато е приложимо, необходимостта от връщане на предоставен на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-м).
 5. Незабавно след получаване на уведомлението по т. 4, кметът на съответната районна администрация или изрично определено от него лице/а, предоставя на СИК формулярите по т. 4, за което се подписва приемо-предавателен протокол в три екземпляра – Приложение 1 към настоящото решение.
 6. В случаите, в които машинното гласуване е преустановено и гласуването е продължило с хартиени бюлетини, СИК връща предоставения ѝ формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-м), което се удостоверява в протокола по т. 5.
 7. Незабавно след извършване на приемо-предаването, районната администрация предоставя на РИК преписа от решението на СИК по т. 2 и екземпляра от приемо-предавателния протокол, предназначен за РИК – на хартиен носител или сканирани – по електронна поща. Всички екземпляри на решения на СИК и приемо-предавателни протоколи, предназначени за РИК, както и върнатите от СИК формуляри (Приложение № 96-НС-м) се предават в РИК на хартиен носител най-късно до 21:30 ч. (в МФСЗ "Арена Армеец София").
 8. Редът по т. 4, 5, 6 и 7 се прилага съответно и при предаването на формуляри на протоколи - Приложение № 96-НС-кр, на СИК, определени с изрично решение на ЦИК за преброяване на контролни разписки от машинно гласуване, доколкото друго не е указано в Изборния кодекс или в решение на Централната избирателна комисия.

 

Приложение 1

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 07.07.2021 в 16:58 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения