Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 158
София, 15.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

В РИК 23 София е постъпила жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“, получена по електронната поща на 11.07.2021 г. в 18.57 ч. Жалбата е заведена с вх. № 353/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 13/13.07.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23.

В жалбата се излагат данни, че в изборния ден на 11.04.2021 г. в РС на БСП „Триадица“ са получавали данни от избиратели, че същите не могат да упражнят избирателните си права. Посочва се, че това е поради разместване на секциите между 73 СУ „Владислав Граматик“ и 104 ОУ „Захари Стоянов“, както и между 121 СУ „Георги Измирлиев“ и 104 ОУ „Захари Стоянов“. Допълнително се излагат данни, че в района не е имало разяснителна кампания за разместването на секциите, не е имало представител на районната администрация, който да дава указания на гражданите, информационните табла пред СИК са били с дребен шрифт, а осигурения транспорт между местата за гласуване не е спомогнал за подобряване на процеса като десетки граждани, предимно възрастни хора, са се отказали да гласуват. Поставят се следните въпроси – кое е наложила смяна на секции в сравнително отдалечени едно от друго училища, как е обявена заповедта и стигнала ли е тя до знанието на гражданите, защо в деня на изборите не е била създадена организация за преодоляване на този проблем. Посочва се, че създадената организация е довела до сериозно нарушение на принципите на прозрачност и честност на изборите.

Към жалбата е приложено пълномощно в полза на жалбоподателя Диана Нинова Тонова, издадено от Кръстин Кирилов Чепилов, пълномощник на представляващия Коалиция „БСП за България“ Корнелия Петрова Нинова.

Съобразно така установената и изложена фактическа обстановка и като разгледа жалбата РИК 23 – София град направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално недопустима, тъй като е подадена срещу административен акт, контрол по отношение на който не се осъществява от РИК. Същата  касае приложение на разпоредбите на чл. 8 и чл. 9 от ИК. Компетентен съгласно тези разпоредби е кметът на общината, респективно упълномощени от него длъжностни лица. В конкретния случай кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова със своя Заповед № СОА21-РД09-749/21.05.2021 г. е образувала 1581 СИК на територията на Столична община, разпределени по многомандатни изборни райони и е утвърдила номерацията и адресите на образуваните избирателни секции, както и техните граници, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към цитираната заповед, удостоверени от кметовете на райони. В т. 4 от същата заповед са посочени и начините за нейното оповестяване. Редът за обжалване на заповедта на кмета на Столична община е изрично посочен в т. 5 от нея, както и в чл. 8, ал. 4 от ИК.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“, получена по електронната поща на 11.07.2021 г. в 18.57 ч., заведена с вх. № 353/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 13/13.07.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23, относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 16.07.2021 в 14:27 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения