Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 160
София, 15.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

В РИК 23 София е постъпила жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 и представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на 12.07.2021 г. в 16.36 ч. Жалбата е заведена с вх. № 360/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 16/13.07.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23.

В жалбата се излагат данни за допуснати различни нарушения от членовете на СИК в хода на изборния ден, общо посочени в дванадесет точки, а именно: включване на машината в СИК след началото на изборния ден и при наличието на гласоподаватели пред секцията; пломбиране на захранващите кабели на машината след гласуване на четирима гласоподаватели; отказ за вписване на блокирането на машината между 250 и 270 гласоподавател в нарочен протокол на СИК и описване на двете пломби на машината; периодична подаване на данни за избирателната активност в СИК на застъпник; събиране на изборните книжа от председателя на СИК в 19.47 часа при отворена врата; опит за започване на попълването на черновата на протокол на СИК на отключена врата; допускане на техника на Сиела до машината за разпечатване на финалния протокол и предаване на машината преди пакетирането на изборните книжа в СИК; предоставяне на протокола от машината на лица, които не са били в изборното помещение в края на изборния ден при установяване на резултатите от гласуването и опит за измама чрез подписване на протокола от новите членове в СИК като същевременно на последните е направен опит да им се предоставят неподписани копия; неподготвеност на председателката на СИК в процеса по попълване на книжата при отворена врата и при неразпределяне на работата между членовете на СИК, както и при непрекъснато текучество на лица в помещението, несчели за нужно да се представят; непознаване на изборните правила и методическите указания на ЦИК от дългогодишните членове на комисията. Посочва се, че само разписките от машината са извадени и сортирани при заключена врата по искане на новите членове на СИК, но различни хора отново са започнали да влизат и излизат от помещението преди опаковането им. Отправя се искане да бъде извършена проверка и след установяване на нарушения на изборния процес, да се укаже на СИК да спазва точно разпоредбите на ИК и Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК при работата си в изборния ден.

Към жалбата са приложени 6 /шест/ броя линкове за сваляне на видеа, направени от жалбоподателката за документиране на описаните в жалбата й нарушения след 19.47 часа, защото решението на ЦИК се отнасяло до приключването на изборния ден.

Съобразно така установената и изложена фактическа обстановка и като разгледа жалбата РИК 23 – София град направи следните правни изводи:

Жалбата не е подписана и като такава не притежава характера на документ, подлежащ на разглеждане от РИК.

За пълнота следва да бъде посочено, че РИК 23 София извърши проверка и установи, че СИК 234602051 е предала в РИК протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители. Протоколът е подписан от пълния състав на комисията /7 членове/. В него не са отбелязани каквито и да било нарушения, възражения или жалби в хода на изборния процес и до установяване на изборните резултати, няма особени мнения и решения по тях. В протокола не са посочени и лица, които да са присъствали при установяването на резултатите от гласуването. Посочено е, че изборите в секцията са произведени при нормална обстановка. Протоколът на СИК е подписан от всички членове на комисията, които имат качеството на длъжностни лица, и до установяване на противното с влязъл в сила съдебен акт, следва да се приеме, че СИК е установила и удостоверила вярно посочените в протокола факти.

Допълнително и във връзка с приложения доказателствен материал /6 /шест/ броя линкове за сваляне на видеа, направени от жалбоподателката за документиране на описаните в жалбата й нарушения след 19.47 часа/ РИК 23 счита, че Решение 441-НС/09.07.2021 г. на Централната избирателна комисия относно видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при отчитане на резултатите от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се осъществява във времето след обявяване на края на изборния ден, което съгласно разпоредбата на чл. 220, ал. 1 от ИК е 20.00 часа и в хипотезата на ал. 2 – 21.00 часа, и при обявяване на гласуването за приключило и обхваща: действията на секционната избирателна комисия при установяване на резултатите от гласуването; процеса на броене на хартиени бюлетини – в избирателни секции, в които е гласувано с хартиени бюлетини и процеса на съставяне и попълване на секционния протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция. Предвид на което и видеозаснемане в изборното помещение преди 20.00 часа, респективно 21.00 часа, представлява грубо нарушения на изборния процес, както и на Изборния кодекс и на Решение 441-НС/09.07.2021 г. на ЦИК.

 

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 и представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на 12.07.2021 г. в 16.36 ч., заведена с вх. № 360/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 16/13.07.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23, относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 16.07.2021 в 14:37 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения