Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 159
София, 15.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

В РИК 23 София е постъпила жалба от Любомира Любомирова Недялкова, получена по електронната поща на 12.07.2021 г. в 16.01 ч. Жалбата е заведена с вх. № 359/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 15/13.07.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23.

В жалбата се излагат данни, че СИК 234608006 предвид факта, че тази СИК е била една от определените в решението на ЦИК за извършване на контролно броене на контролните разписки от машинното гласуване, членовете на СИК желаят да им бъде заплатено допълнително възнаграждение. Членовете на тази СИК са си тръгнали три часа по-късно от останалите членове на СИК и е редно този извънредно положен труд да бъде заплатен. Посочва се допълнително, че реално тази СИК е попълвала три броя протоколи, а останалите един от 3-4 страници. Допълнителните протоколи са по 8 страници и трудът им е три пъти повече. Отправя се молба ако искането на СИК не е от компетентността и правомощията на РИК, то същото да бъде изпратено на ЦИК.

Съобразно така установената и изложена фактическа обстановка и като разгледа жалбата РИК 23 – София град направи следните правни изводи:

Жалбата е подписана от 7 /седем/ броя лица, членове на СИК 234608006 и като такава подлежи на разглеждане. В същата обаче не се излагат данни за допуснато нарушение на изборните правила и норми, а се отправя молба за получаване на допълнително възнаграждение от членовете на СИК за положен от тяхна страна труд като членове на СИК във връзка с извършване на контролно преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в конкретната СИК. Доколкото възнагражденията на членовете на СИК и всички други лица, участващи в изборния процес, са определени в Решение 10-НС/13.05.2021 г. на Централна избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 7 от ИК, РИК няма правомощията да се произнася по съществото на спора.

 

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ИЗПРАЩА жалба от Любомира Любомирова Недялкова, получена по електронната поща на 12.07.2021 г. в 16.01 ч., заведена с вх. № 359/13.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 15/13.07.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23, относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения на Централна избирателна комисия за произнасяне по компетентност.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 16.07.2021 в 14:34 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения