Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 116–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от Николай Белалов, наблюдател от „Институт за социална интеграция“, по отношение листовка на Румен Христов и коалиция ГЕРБ и СДС в нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК

 

В РИК 23 София е постъпила жалба от Николай Белалов, наблюдател от „Институт за социална интеграция“, изпратена по електронната поща на РИК 23 София. Жалбата е заведена с вх. № 232/07.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 3/07.07.2021 г. в 12:06 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23.

В жалбата се излагат данни за допускане на нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК от КП „ГЕРБ-СДС“ чрез разпространяване на листовка от страна на кандидата Румен Христов, в която липсва обособено поле на лицевата част на агитационния материал, съдържащо информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, което да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитациония материал. В жалбата се съдържа снимка на процесния агитационен материал.

Във връзка с постъпилата жалба и на основание Раздел II, чл. 181 и следващите от Изборния кодекс и с оглед изпълнение на принципите за законосъобразно протичане на изборния процес и за установяване наличието на нарушения на същия, от КП „ГЕРБ-СДС“ бе изискано да се предостави копие на посочения в жалбата агитационен материал. Сътрудник на коалицията предостави на РИК 23 София 3 броя от посочената листовка.

Съобразно така установената и изложена фактическа обстановка и като разгледа сигнала РИК 23 – София град направи следните правни изводи:

Касае се за двустранно отпечатана на гланцирана хартия цветна листовка, формат A5. На едната страна на листовката се съдържа информация за номера на коалицията от партии съгласно проведен от Централна избирателна комисия жребии, обявен с решение № 195-НС/09.06.2021 г. на ЦИК и номера на кандидата в регистрираната кандидатска листа на кандидати за народни представители, представени като графично изображение, съответстващо на бюлетината за гласуване на насрочените на 11.07.2021 г. избори за народни представители и указания за начините на гласуване. На края на графиката, в обособено поле, на син фон, е изписан текстът „КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!“. На другата страна на листовката е отпечатана снимка на кандидата с номера му от кандидатската листа, номера на коалицията в бюлетината, кратка автобиографична справка за кандидата и данни за контакт с него, както и шест броя кратки послания към потенциални избиратели.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 1 ИК, по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. Съгласно алинея втора на същата разпоредба всеки агитационен материал трябва да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

Законодателят е въвел легална дефиниция в § 1, т.17 от ДР на Изборния кодекс, според която „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса. От това определение следва безспорният извод, че за да е налице предизборна агитация, е необходимо да има отправен призив за подкрепа или неподкрепа на даден кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие на същите в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. В този смисъл е константната съдебна практика и практиката на Централна избирателна комисия. Същото е посочено и в приложимото се Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия.

В конкретния случай процесната листовка безспорно представлява агитационен материал доколкото същата притежава белезите на такъв, посочени от законодателя. Законодателят обаче никъде в Изборния кодекс не е дефинирал легално какво представлява лицева площ на агитационния материал, но законодателят е счел за достатъчно изписването на съответния реквизит и само от едната страна на двустранен агитационен материал. В този смисъл задължените субекти съгласно чл. 183, ал. 1 от ИК сами следва да определят коя страна на един агитационен материал приемат за лицева такава и респективно по отношение на нея да приложат задължителното изискване на чл. 182, ал. 2 от ИК. В конкретния случай такова обособено поле с текст „КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!“ се съдържа на страната, на която е графичното изображение на бюлетината и информацията за начините на гласуване.

С оглед на констатацията, че едната страна на листовката, разпространявавана от Румен Христов, кандидат за народен представител от КП „ГЕРБ-СДС“ съдържа информация, че „КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!“, посочена в ясно отличаващо се и видимо обособено поле, което кореспондира със смисъла и духа на закона, се обосновава и неоснователността на твърдението за разпространение на агитационен материал в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 232/07.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 3/07.07.2021 г. в 12:06 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23, подадена от Николай Белалов, наблюдател от „Институт за социална интеграция“, по отношение листовка на Румен Христов и коалиция ГЕРБ и СДС в нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения