Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 136-НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: Писмо от Надежда Йорданова, упълномощен представител на КП ДБО

 

В РИК 23 София е постъпило по електронна поща писмо с характер на сигнал от Надежда Йорданова, упълномощен представител на КП ДБО. Сигналът е заведен с вх. № 255/08.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 7/08.07.2021 г. в 16:11 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23.

В сигнала се излагат данни за „предпоставка за забавяне на процеса на гласуване или за отказ за гласуване с преференция“, тъй като разпоредбата на чл.218 от ИК не предвижда поставяне на информационно табло с кандидатски листи при машините за гласуване. По същество подателят на сигнала моли РИК 23 София-град да укаже на СИК в близост „до машината за гласуване да бъде поставено табло с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи“.

След разглеждане на сигнала, РИК 23 – София град направи следните правни изводи:

На първо място подаденият сигнал не е подписан от страна на жалбоподателя Надежда Йорданова. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до Районната избирателна комисия, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. При това положение РИК 23 София-град счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.

За пълнота следва да се посочи, че съгласно чл.218, ал.4 ИК, цитиран и от самия подател на сигнала, „При избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции. Имената на гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани, но са регистрирани като кандидати за членове на Европейския парламент от Република България или за общински съветници, се изписват на кирилица по начина, по който са изписани в заявлението за участие в изборите според личната карта или паспорта. Пред името на всеки кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция се поставя кръгче с поредния номер на кандидата в листата, с който е регистриран от съответната избирателна комисия.“

В т II, т.3 и т.4 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021г. при гласуване със СУМГ, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021г., неоспорено и влязло в сила, които РИК и СИК са длъжни да спазват, е указан и описан точно редът на извършване на действията по подготовка на пространството пред и в изборното помещение.

Методическите указания на ЦИК не поясняват и не допълват закона по отношение поставяне на допълнителни информационни табла в близост до машините за гласуване, а напротив – ясно и конкретно посочват, че табло с имената и номерата се поставя в кабината за гласуване (стр.9 от МУ). Пред изборното помещение се поставя същото табло (стр.10 от МУ).

В съответствие с гореизложеното, сигналът по същество не носи информация за нарушаване на изборния процес, а за евентуално бъдещо несигурно събитие по забавяне на изборния процес, което се явява пречка за РИК 23 София-град да разгледа сигнала по същество на основание чл.72, ал.1, т.20 ИК.

В допълнение и въпреки горното, имайки предвид, че съгласно чл.72, ал.1, т.1 и т.18 ИК РИК осъществява само дейности по прилагането на кодекса, и съвместно с районната администрация раздава на СИК само предварително предвидените изборни книжа и материали, то РИК 23 София-град се явява и некомпетентна да указва на СИК да поставя допълнително табло с изписани имена на кандидатите, а в случай, че без изрично разрешение от ЦИК, извърши съответното указване, би излязла извън правомощията си.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал вх. № 255/08.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 7/08.07.2021 г. в 16:11 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23, подадена от от Надежда Йорданова, упълномощен представител на КП ДБО по отношение на предпоставка за забавяне на процеса на гласуване или за отказ за гласуване с преференция.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 09.07.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения