Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 146–НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Сигнали от Николай Димитров, Димитър Николов и Димитър Митев за незаконно поставен агитационен билборд на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“

 

В РИК 23 София са постъпили сигнали от Николай Димитров, Димитър Николов и Димитър Митев, обединени и препратени по ел. поща от Централна избирателна комисия на 07.07.2021 г. в 21.57 ч. с писмо Изх. № НС-15-591/07.07.2021 г. на ЦИК, които сигнали са получени от ЦИК и заведени в техния деловоден регистър с Вх. № НС-22-2236/06.07.2021 г., № НС-22-2235/06.07.2021 г. и № НС-22-2235/1/06.07.2021 г.Сигналите са заведени с вх. № 245/08.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 5/08.07.2021 г. 09 :00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23.

В сигналите се излагат идентични данни за допуснато нарушение на закона за частната собственост и чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, свързани с поставянето на преместваеми обекти и рекламни елементи в частна собственост чрез поставяне на агитационен билборд на кандидата за народен представител в 23 МИР София Ирина Патинова-Белчева, подкрепена от коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“. Транспарантът е поставен в зелената площ на кооперацията, намираща се на адрес гр. София, ж.к. Карпузица, ул. Миле Попйорданов 39А. Посочва се, че за поставянето на този транспарант не е уведомен нито един от живущите, домоуправителят или друго лице, постоянно или временно пребиваващо на адреса, нито устно, нито писмено, нито по какъвто и да било друг начин. Излагат се данни, че с общи усилия на живущите транспарантът е бил премахнат, но кандидатът Патинова-Белчева се е обърнала към органите на 06 РУ към МВР и той отново е бил поставен. Приложен е свимков материал – по един брой снимка към сигнал на Димитър Николов и Димитър Митев. Отправя се апел към ЦИК агитационният материал да бъде премахнат, а кандидатът за народен представител и коалицията да бъдат санкционирани. Освен идентичност на съдържанието на информацията в сигналите, два от тях – тези от Димитър Николов и Димитър Митев, са идентични по оформление, шрифт, подравняване и приложен снимков доказателствен материал. Така мотивирана РИК 23 София приема, че и трите сигнала следва да бъдат обединени в една обща административна преписка, по която да се произнесе с едно общо решение.

Във връзка с постъпилите сигнали и на основание Раздел II, чл. 181 и следващите от Изборния кодекс и с оглед изпълнение на принципите за законосъобразно протичане на изборния процес и за установяване наличието на нарушения на същия, бе извършена проверка на мястото, посочено в същия. На 09.07.2021 г. членовете на 23 РИК София Красимир Георгиев Сираков и Миладин Петров Рангелов извършиха посещение на място в 15.30 ч. на адрес гр. София, ж.к. Карпузица, ул. Миле Попйорданов 39. При проверката бе установено наличието на рекламен плакат, тип билборд, на кандидата инж. Ирина Патинова-Белчева, № 115 в листата на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“, регистрирана в РИК 23 София. Рекламният материал е монтиран на оградата на имота с лице към ул. Миле Попйорданов. За извършената проверка бе съставен писмен Констативен протокол в 17,30 часа на 09.07.2021 г. Към същия е изготвен и приложен снимков материал за установеното – четири броя снимки.

 

РИК 23 София на основание чл. 183, ал. 3 от ИК и във връзка с изложените в сигналите твърдения, изиска от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ разрешение на собственика или управителя на имота като бе предоставен срок за изпълнение на указания 17.00 ч. на 09.07.2021 г. На 09.07.2021 г. в 16.32 ч. на електронната поща на РИК 23 София постъпи молба, подписана от Ирина Патинова-Белчева, живуща на адрес гр. София, ул. Миле Попйорданов 39А, вх. Б, ет. 2, ап. 15, отправена до Управителя на жилищна кооперация на адрес ул. Миле Попйорданов 39А за поставяне на агитационен материал на оградата на кооперацията с посочения адрес. Молбата е приета и на датата 23.06.2021 г. е дадено разрешение на кандидата, подписано от управителя Веселин Петков.

 

На 10.07.2021 г. с Вх. № 273/10.07.2021 г. на електронната поща на РИК 23 София е постъпила докладна от АП 620-сектор „Охранителна Полиция“ при 06 РУ СДВР от 01.07.2021 г. относно свален агитационен материал на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ и изхвърлянето му върху кофите за боклук.

Съобразно така установената и изложена фактическа обстановка и като разгледа сигналите РИК 23 – София град направи следните правни изводи:

На първо място нито един от подадените три сигнала не е подписан от страна на жалбоподателите. Същите са посочени с две имена и без данни за правния им интерес от подаването на сигналите доколкото не е указано същите дали са живущи постоянно или са временно пребиваващи на адреса и респективно на кой точно адрес. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до Районната избирателна комисия, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. При това положение РИК 23 София-град счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигналите и като такива същите не следва да бъдат разглеждани по същество, а да бъдат оставени без разглеждане като недопустими.

За пълнота следва да се посочи, че поставеният рекламен материал действително притежава белезите на агитационен такъв, доколкото и съгласно § 1, т.17 от ДР на Изборния кодекс, съдържаща легална дефиниция на понятието „Предизборна агитация“, същото е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. На същия се съдържа съдържа информация за номера на коалицията от партии съгласно проведен от Централна избирателна комисия жребии, обявен с решение № 195-НС/09.06.2021 г. на ЦИК и номера на кандидата в регистрираната кандидатска листа на кандидати за народни представители.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 1 ИК, по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На осн. чл. 183, ал. 3 ИК, агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. В конкретния случай кандидатът Ирина Патинова-Белчева е получила съгласието на Веселин Петков – управител на имота.

РИК 23 София извърши служебна проверка в район „Витоша“, Столична община, по отношение качеството на лицето Веселин Петков. Същият не фигурира в регистъра, воден по реда на чл. 47 във вр. с чл. 46б от Закона за управление на етажната собственост.  Отделно от това обаче чл. 313 от Наказателния кодекс предвижда наказателна отговорност за деклариране на неверни данни.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнали вх. № 245/08.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 5/08.07.2021 г. 09 :00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23, обединени и препратени по ел. поща от Централна избирателна комисия, подадени от Николай Димитров, Димитър Николов и Димитър Митев за незаконно поставен агитационен билборд на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения