Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 154–НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 11.07.2021 г. до 13.00 ч.

 

Председателят на РИК 23 София представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 11.07.2021 г., до 13:00 ч. и предприетите по тях действия и мерки от страна на РИК 23 София:

 1. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Иван Петров, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 07.45 ч. Същият е заведен с Вх. № 292/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за наличие на агитационни материали на политическа партия „БСП“, находящи се в непосредствена близост до изборна секция, а именно ж.к. Дружба 1, трафопост до бл. 14. РИК 23 София е препратил получения сигнал по компетенност на РИК 24 София за произнасяне.
 2. В РИК 23 София е постъпил сигнал от адв. Надежда Йорданова, упълномощен представител на Демократична България-Обединение, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 08.55 ч. Същият е заведен с Вх. № 293/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че в СИК 234609036 в гр. София, 21 СУ „Христо Ботев“, ул. Люботрън 1, не е поставила и отказва да постави на видно място системната разписка, която е разпечатана от машината в началото на изборния ден, което съставлява нарушение на чл. 218, ал. 7 от ИК. Сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 София е предприела действия като поради невъзможност за връзка с Председателя на СИК, са дадени указания на заместник-председателя на СИК за изпълнение на чл. 218, ал. 7 от ИК.
 1. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Александър Руменов Ненков, Координатор на ПП ГЕРБ за 23 МИР-София, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 08.56 ч. Същият е заведен с Вх. № 294/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат доводи за грешна подредба на партиите и коалициите в бюлетината, която се визуализира на устройството за машинно гласуване, в СИК 03 в 140 училище в район Красно село. РИК 23 София е предприела действия като СИК е съставил Констативен протокол Приложение № 4 към Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. Констативният протокол е изпратен на ЦИК съгласно т. 5 от тяхно писмо Изх. № НС-15-594/08.07.2021 г., съгласно което само с решение на ЦИК, взето въз основа на писмено и мотивирано уведомяване от СИК/РИК, в което подробно се описват обстоятелствата, довели да преустановяването. Писмено уведомяване от ЦИК не е получено в РИК 23 София. ЦИК в лицето на Председателя Камелия Нейкова и Секретаря Севинч Солакова са дали устни указания на члена на РИК 23 София Метин Сюлейман и на секретаря на РИК 23 София Полина Витанова за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.
 1. В РИК 23 София е постъпил сигнал от 01 РУ-СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 09.28 ч. Същият е заведен с Вх. № 296/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В сигнала се излагат данни за поставени транспаранти с надписи „Бъдете смели“и цефра № 15 по парапета на моста на бул. Драган Цанков и алея Яворов в двете посоки на движение. Към същия сигнал е изпратена докладна от 10.07.2021 г. от Кристиян Миленов Стоянов. В 9.42 часа на имейла на РИК 23 София е постъпил сигнал от ПП ГЕРБ, район Изгрев, в който се излагат същите данни като в сигнала, постъпил от 01 РУ-СДВР. Сигналът е заведен с Вх. № 298/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Предвид на това РИК 23 София обединява двата сигнала в една административна преписка с оглед произнасяне с едно решение и по двата сигнала. Съгласно чл. 181 и следващите от ИК, Районната избирателна комисия разпростира компетентността си в рамките на преизборната кампания, т.е. за времето от 09.06.2021 г. до 24.00 часа на 09.07.2021 г. Докладната записка, получена от РИК 23, е с дата 10.07.2021 г. Към 11.07.2021 г. приложение намира само и единствено разпоредбата на чл. 184 от ИК. В данните от административната преписка не се съдържа информация за наличие на СИК в разстояние от 50 метра от мястото на поставяне на транспарантите. Поради това РИК 23 София приема сигналите за сведение.
 2. В РИК 23 София е постъпил сигнал от В. Маджаров, представител на коалиция ГЕРБ-СДС в 10 СУ „Теодор Траянов“, гр. София, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 09.31 ч. Същият е заведен с Вх. № 297/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за прекъсване на тока за времето от 8.55 часа до 9.07 часа, което възпрепятства изборния процес. Сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. РИК 23 София приема същия за сведение.
 3. В РИК 23 София е постъпил сигнал от 07 РУ СДВР, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 09.48 ч. Същият е заведен с Вх. № 299/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за поставени агитационни материали на ПП „Възраждане“, до бл. 355, срещу спешен център на ДКЦ 25, ел. табло. Посочва се, че таблото се намира на по-малко от 50 м от избирателната секция. РИК 23 София извърши проверка на място като установи, че СИК 234615128, който е в близост до упоменатото в сигнала място, се намира на повече от 50 м от ел. таблото, на което са поставени агитационните материали. СИК 234615128 е служебна секционна избирателна комисия, в която гласуват лицата съгласно чл. 28 от ИК. Във връзка с проверката е приложен изготвен снимков и видео материал.
 4. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Кристият Маджуров, кандидат за народен представител в 23-МИР София, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 09.53 ч. Същият е заведен с Вх. № 300/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за поставени агитационни материали в непосредствена близост до 8 СУ Васил Левски, ж.к. Младост 1. Агитационните материали са на не повече от 10/15 м. от училището. Към сигнала е приложени и снимков материал. В изпълнение на чл. 184 от ИК, СИК 234616032 е предприел действията като агитационните материали са отстранени и е съставен констативен протокол за това.
 5. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Нина Кожухарова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 10.00 ч. Същият е заведен с Вх. № 301/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че част от гласоподавателите от 65 СИК в 104 училище са преместени в 72 СИК в 121 училище, независимо от предварителното уведомление по входовете на блоковете /102/ на район Триадица. Указания за това разместване не е налично на вратата пред изборното помещение. Моли се РИК 23 София да вземе необходимите мерки. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. На следващо място компетентността за райониране на СИК и респективно изготвяне на избирателния списък, съгласно чл. 23 от ИК, е общинската администрация по населени места, в които се води регистър на населението. РИК 23 София е дал указания на районната администрация на район Триадица, Столична община, да укаже правилните граници на СИК 65 и 72.
 6. В РИК 23 София е постъпил сигнал от ПП ГЕРБ Триадица, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 10.02 ч. Същият е заведен с Вх. № 302/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че СИК 69 в 104 ОУ Захари Стоянов е с неработеща машина като СИК очаква писмено становище за процедиране в съответната секция. РИК 23 София е предприела действия като СИК е съставил Констативен протокол Приложение № 4 към Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. Констативният протокол е изпратен на ЦИК съгласно т. 5 от тяхно писмо Изх. № НС-15-594/08.07.2021 г., съгласно което само с решение на ЦИК, взето въз основа на писмено и мотивирано уведомяване от СИК/РИК, в което подробно се описват обстоятелствата, довели да преустановяването. Писмено уведомяване от ЦИК не е получено в РИК 23 София. ЦИК в лицето на Председателя Камелия Нейкова и Секретаря Севинч Солакова са дали устни указания на члена на РИК 23 София Метин Сюлейман и на секретаря на РИК 23 София Полина Витанова за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.
 1. В РИК 23 София е постъпил сигнал от ПП ГЕРБ Триадица, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 10.05 ч. Същият е заведен с Вх. № 303/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че СИК 36 в Национална Търговско-банкова гимназия е с неработеща машина като СИК очаква писмено становище за процедиране в съответната секция. РИК 23 София е предприела действия като СИК е съставил Констативен протокол Приложение № 4 към Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. Констативният протокол е изпратен на ЦИК съгласно т. 5 от тяхно писмо Изх. № НС-15-594/08.07.2021 г., съгласно което само с решение на ЦИК, взето въз основа на писмено и мотивирано уведомяване от СИК/РИК, в което подробно се описват обстоятелствата, довели да преустановяването. Писмено уведомяване от ЦИК не е получено в РИК 23 София. ЦИК в лицето на Председателя Камелия Нейкова и Секретаря Севинч Солакова са дали устни указания на члена на РИК 23 София Метин Сюлейман и на секретаря на РИК 23 София Полина Витанова за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. В СИК 36 машините са две като гласуването продължана с второто СУЕМГ.
 2. В РИК 23 София е постъпил сигнал от ПП ГЕРБ Триадица, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 10.09 ч. Същият е заведен с Вх. № 304/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че СИК 95 в 73 СУ „Владислав Граматик“ е с неработеща машина като СИК очаква писмено становище за процедиране в съответната секция. РИК 23 София е предприела действия като СИК е съставил Констативен протокол Приложение № 4 към Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. Проблемът с машината е отстранен от техника на Сиела Норма АД като не са предприемани последващи действия от страна на РИК 23 София.
 3. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Ивайло Спасов, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 10.09 ч. Същият е заведен с Вх. № 305/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за поставени агитационни материали на ъгъла на бул. Гоце Делчев и ул. Дойран на ПП с номер 23. Моли се РИК 23 да вземе необходимите мерки. РИК 23 София извърши проверка като установи, че най-близките СИК се намират в 36 СУ Максим Горки, което се намира на повече от 50 метра от кръстовището на бул. Гоце Делчев и ул. Дойран. Предвид на което и чл. 184 от ИК не намира приложение в конкретния случай.
 4. В РИК 23 София е постъпил сигнал от ПП ГЕРБ Витоша, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 10.19 ч. Същият е заведен с Вх. № 306/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че СИК 71 във 2ро училище в Павлово от 9 часа едната от двете машини за гласуване не работи. Посочва се, че на машината са гласували 10 души и ако същата не сработи до края на деня, ще следва да се броят контролните разписки от машинното гласуване. РИК 23 София е предприела съответните дейстнвия като в случай, че машината не работи, СИК ще работи по правилата, посочени в Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. В СИК има два броя СУЕМГ като гласуването продължава на второто СУЕМГ. Дадени са указания СИК да прилага стриктно т. 5 от писмо Изх. № НС-15-594/08.07.2021 г. на ЦИК, съгласно което само с решение на ЦИК, взето въз основа на писмено и мотивирано уведомяване от СИК/РИК, в което подробно се описват обстоятелствата, довели да преустановяването, като Констативен протокол Приложение № 4 да бъде изпратен на РИК за изпращане на ЦИК.
 5. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Динко Стоянов, заместник-председател на СИК, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 10.00 ч. Същият е заведен с Вх. № 307/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че в СИК 53 едната от двете машини за гласуване не работи. Същевременно поради преустановяване временно на гласуването поради неразчитане на картите от машината, пред СИК са се образували опашки и някои от хората са се отказали да гласуват. Моли се РИК 23 да вземе под внимание този проблем. След изпращане на запитване до подателя бе установено, че се касае за район СТудентски. РИК 23 София е предприела съответните дейстнвия като в случай, че машината не работи, СИК ще работи по правилата, посочени в Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. В СИК има два броя СУЕМГ като гласуването продължава на второто СУЕМГ. Дадени са указания СИК да прилага стриктно т. 5 от писмо Изх. № НС-15-594/08.07.2021 г. на ЦИК, съгласно което само с решение на ЦИК, взето въз основа на писмено и мотивирано уведомяване от СИК/РИК, в което подробно се описват обстоятелствата, довели да преустановяването, като Констативен протокол Приложение № 4 да бъде изпратен на РИК за изпращане на ЦИК.
 6. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Теодора Пенева, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 10.39 ч. Същият е заведен с Вх. № 309/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че избирателния списък на секция 234610091 в 121 СОУ включва избиратели от 94 СИК в 73 училище или в други СИК в 104 училище. Всеки втори или трети избирател не е включен в избирателния списък, а адресът е включен в СИК в указателната табела за границите на същата. Моли се СИК да получи разрешение да вписва под черта, срещу декларация приложение образец 17, майки с малки деца и възрастни хора със затруднено придвижване. РИК 23 Софие е предприела действия като е указала на Председателя на СИК реда за допускане до гласуване в СИК на гласоподавателите и приложимите се към това документи. Същевременно РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. На следващо място компетентността за райониране на СИК и респективно изготвяне на избирателния списък, съгласно чл. 23 от ИК, е общинската администрация по населени места, в които се води регистър на населението. РИК 23 София е дал указания на районната администрация на район Триадица, Столична община, да укаже правилните граници на СИК на територията на района.
 7. В РИК 23 София е постъпил сигнал/жалба от Александър Руменов Ненков, Координатор на ПП ГЕРБ за 23 МИР-София, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 11.42 ч. Същият е заведен с Вх. № 315/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че СИК 13 и 17 в 55 училище в район Дървеница машините са неработещи като СИК очаква писмено становище за процедиране в съответните секции. Същевременно хората стоят пред секцията и не могат да упражнят правото си на глас. Създава се напрежение и избирателите си тръгват поради невъзможност за гласуване. РИК 23 София е предприела действия като СИК е съставил Констативен протокол Приложение № 4 към Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. по отношение на СИК 13. Констативният протокол е изпратен на ЦИК съгласно т. 5 от тяхно писмо Изх. № НС-15-594/08.07.2021 г., съгласно което само с решение на ЦИК, взето въз основа на писмено и мотивирано уведомяване от СИК/РИК, в което подробно се описват обстоятелствата, довели да преустановяването. Писмено уведомяване от ЦИК не е получено в РИК 23 София. ЦИК в лицето на Председателя Камелия Нейкова и Секретаря Севинч Солакова са дали устни указания на члена на РИК 23 София Метин Сюлейман и на секретаря на РИК 23 София Полина Витанова за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини към 9.29 часа. Междувременно проблемът в СИК 13 е отстанен като е заменен захранващ кабел с този от СИК 14, а СУЕМГ в СИК 14 работи на батерия. По отношение на СИК 17 техническите проблеми със СУЕМГ са отстранени от техника на „Сиела Норма“ АД.
 8. В РИК 23 София е постъпил сигнал/жалба от Александър Руменов Ненков, Координатор на ПП ГЕРБ за 23 МИР-София, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 11.42 ч. Същият е заведен с Вх. № 316/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че СИК 121 в 82 ро училище в Горубляне, район Младост, машинатане работи като СИК очаква писмено становище за процедиране в съответните секции. Същевременно хората стоят пред секцията и не могат да упражнят правото си на глас. Създава се напрежение и избирателите си тръгват поради невъзможност за гласуване. РИК 23 София е предприела действия като СИК е съставил Констативен протокол Приложение № 4 към Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. Проблемът касае прекъсване на електричеството за кв. Горубляне като проблемът е отстранен и СУЕМГ работи след прекъсването.
 1. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Маргарита Тодорова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 11.43 ч. Същият е заведен с Вх. № 317/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че лицето не е допуснато до гласуване в СИК в бл. 26 в Студентски град и му е било указано да се снабди с удостоверение, издадено от ВУЗ по отношение правото му да гласува в секцията. Посочва се, че спрямо него са отправени обидни думи и изрази и моли лицата Симеон Мичев и Радослава Тонева да бъдат санкционирани и да не бъдат допускани повторно до избори. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същия не е подписан и като такъв следва да бъде оставен без разглеждане. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 София е указал на членовете на СИК да не обиждат гласоподавателите с думи или с действия и да им указват необходимите документи за допускане до гласуване, включително в хипотезата на чл. 241 от ИК.
 2. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Катя Керанова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 11.55 ч. Същият е заведен с Вх. № 321/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни, че при гласуване в СИК 93 в Младост лицето е било четвърто на опашката. Картите за гласуване не са отчитани от машината и се е налагало да се сменят от членовете на СИК. Изказва се притеснение, че при упражняването на глас от страна на жалбоподателката, понеже са възможни всякакви манипулации, неуспешните опити за гласуване да са отишли като валидно приет глас за партия или коалиция. Сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. Допълнително РИК 23 София е извършила проверка като е дала указания на Председателя на СИК. За пълнота следва да се посочи, че ако при гласуването е отпечатана само една контролна разписка, то и валидният и приет глас е само един.
 3. В РИК 23 София е постъпил сигнал/жалба от Александър Руменов Ненков, Координатор на ПП ГЕРБ за 23 МИР-София, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 12.21 ч. Същият е заведен с Вх. № 322/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за спряно електрозахранване в кв. Горубляне. Посочени са обаче СИК 27 до 36 в 10 училище. Същевременно хората стоят пред секцията и не могат да упражнят правото си на глас. Създава се напрежение и избирателите си тръгват поради невъзможност за гласуване. РИК 23 е извършила проверка на територията на целия район Младост като е установено, че действително сутринта на 11.07.2021 г.  е имало прекъсване на захранването поради планирана профилактика на ЧЕЗ като захранването е възстановено и СЕУМГ с СИК работят.
 4. В РИК 23 София е постъпила жалба от Атанас Атанасов, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 12.36 ч. Същата е заведена с Вх. № 323/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В 12.37 ч. по имейла на РИК 23 София е постъпил сигнал от Мартин Зафиров, заведен с Вх. № 325/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. И двата сигнала касаят преглеждане на разписките на гражданите в СИК 61 в район Лозенец. РИК 23 София взе решение да обедини двата сигнала в една административна преписка с оглед произнасяне с едно общо решение. Сигналите не са подписани и като такива не подлежат на разглеждане от РИК 23 София. Предвид характера на описаните действия от СИК обаче, РИК 23 София е предприел действия като е указал на Председателя, че преглеждането на контролните разписки на гласоподавателите е абсолютно забранено и следва такива действия да бъдат преустановени незабавно.
 5. В РИК 23 София е постъпила жалба от Ваня Радославова Рачева, получена по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 12.37 ч. Същата е заведена с Вх. № 324/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Посочва се, че в СИК в ДГ 175 на ул. Тодор Чипев № 1 има много хора и големи опашки, членовете на СИК не пускат гласоподаватели вътре, на хората им ставало лошо от топлината. РИК 23 София извърши служебна проверка като установи, че в ДГ 175 има девет секции, а в жалбата не е посочено за коя точно се отнася тя. Предвид на което и РИК 23 не може да предприеме каквито и да било действия. Допълнително следва да се посочи, че жалбата не е подписана и като такава не подлежи на разглеждане.
 6. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Владислав Николов, получен по електронната поща на РИК 23 София на 11.07.2021 г. в 12.52 ч. Същият е заведен с Вх. № 326/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/11.07.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същият се излагат данни, че лицето не е било допуснато да гласува в СИК 85 в 19 училище Елин Пелин, ул. Ами Буе 68, където е адресът в гр. София на лицето, и му е казано, че паспорт не е български документ за самоличност. РИК 23 София е указала на избирателя по имейл с какви документи, на основание чл. 263 от ИК, следва да упражни правото си на глас.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 11.07.2021 в 15:40 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения