Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 155–НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Велислава Генчева

11.07.2021 г.

На основание чл. 45, ал. 2 от ИК на електронната поща на РИК 23 София е постъпила жалба от Велислава Генчева в качеството си на избирател. Същата е заведена под вх. № 344/11.07.2021 г. в общия регистър на РИК 23 и с вх. № 11 в  регистър жалби и сигнали на РИК 23. В нея се излага фактическа обстановка, съгласно която подателят на жалбата не е допусната да упражни избирателните си права възползвайки се от разпоредбите на чл. 241 от ИК. Твърди се, че лицето е студент и се е явявала на държава сесия. Посочва се, че съгласно информация предоставена от ръководството на учебното заведение, жалбоподателят не е завършила образованието си поради наличие на поправителна сесия, която продължава до края на юли месец, а дипломите за завършено висше образование се връчват октомври – ноември месец. Посочва, че до 03 ноември има студентски права, както и разрешение да остане да живее на текущия си адрес в кв. Студентски град.

Към заведената жалба е приложено копие от приложение № 1 към МУ, Протокол № 2 от 11.07.2021 г., съгласно който на заседанието на СИК № 23461602, на което присъстват всички седем члена на комисията, е взето решение с пълно мнозинство относно недопускане на жалбоподателя да упражни избирателните си права, съгласно разпоредбите на чл. 241 от ИК. Решението на СИК 23461602 е мотивирано и съгласно извършена от комисията проверка, жалбоподателят е семестриално завършила.

Съгласно разпоредбата на чл. 241, ал. 1, т. 2, избирател, който е студент – редовно обучение следва да представи надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответния семестър студентска книжка или документ, удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя на съответното учебно заведени или научна организация. Съгласно изложението в жалбата, както и с оглед извършена от СИК 23461602  проверка,  протокол на решение на СИК 23461602,

РИК 23 София разгледа жалбата, запозна с мотивите за недопускане на избирател, съгласно приложение № 1 към МУ, Протокол № 2 от 11.07.2021 г. на СИК 23461602.

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

Оставя подадената от Велислава Генчева жалба без уважение.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 11.07.2021 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения