Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 37-НС
София, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „АТАКА“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 79/08.06.2021 г. от ПП „АТАКА“ , подписано от Волен Николов Сидеров, представляващ политическата партия, представено от Николай Величков Цанков  – пълномощник на представляващия, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., състояща се от 10 (десет) кандидати. Предложението е заведено под № 21 на 08.06.2021 г. в 15.45 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 64-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 66-НС от изборните книжа) -10 бр, пълномощно в полза на Николай Величков Цанков, Удостоверение за актуално състояние на партията по ф.д. № 7062/2005 г., СГС, ФО, VI-5 състав от 20.05.2021 г.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „АТАКА“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Десислав

Славов

Чуколов

 

2

 

Анелия

Желязкова

Дулева

 

3

 

Красимир

Сашев

Колев

 

4

 

Петя

Христова

Кузева

 

5

 

Петър

Николаев

Дучев

 

6

 

Георги

Георгиев

Николов

 

7

 

Валентин

Радков

Симеонов

 

8

 

Анджела

 Димитрова

Господинова

 

9

 

Даяна

Мирославова

Изворска

 

10

 

Калин

Иванов

Пейков

 

 

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Миладин Петров Рангелов

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения