Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 71–НС
София, 28.06.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Красно село“

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Студентски, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед рег. № РД-26-1366/27.05.2021 г. на  Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“, Заповед № 2123/27.05.2021 г. на Изпълнителния директор на МИ на МВР и Заповед рег. № 217/27.05.2021 г. на Изпълнителния директор на IV-та МБАЛ - София, с които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на  територията на  заведенията, постъпили с писмо с вх. № 86/10.06.2021 г. на кмета на район „Красно село“.

Със заповед №СОА21-РД09-813/07.06.2021г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и заповед № РКС21-РД09-225/09.06.2021г. на Кмета на район „Красно село“, с която са определени следните номера на служебни секции, а именно: № 234602093-служебна секция в УМБАЛСМ „Пирогов“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 21, № 234602094 – служебна секция в Медицински институт на МВР, бул. „Ген. Скобелев“ № 79, № 234602095 – служебна секция в IV-та МБАЛ София ЕАД, бул. „Македония“ № 38.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка Заповед рег. № РД-26-1366/27.05.2021 г. на  Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“, Заповед № 2123/27.05.2021 г. на Изпълнителния директор на МИ на МВР и Заповед рег. № 217/27.05.2021 г. на Изпълнителния директор на IV-та МБАЛ - София, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебни избирателни секции в Район „Красно село“, Столична община, както следва:

№ 234602093-УМБАЛСМ „Пирогов“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 21;

№ 234602094 – Медицински институт на МВР, бул. „Ген. Скобелев“ № 79;

№ 234602095 – IV-та МБАЛ София ЕАД, бул. „Македония“ № 38

където:

23 е номерът на областта - за София-град,

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46,

02 е номерът на административния район „Красно село“, съгласно ЕКАТТЕ,

093, 094 и 095 са номерата на служебните секции в административния район

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 28.06.2021 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения