Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 72–НС
София, 28.06.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба по електронна поща с вх.№ 150/27.06.2021 год. на РИК-23.

 На 26.06.2021 год. в 22.21 ч. на електронната поща на РИК-23 е постъпила Жалба от Николай Йорданов Белалов, в качеството му на наблюдател от Институт за социална интеграция .Жалбата е заведена на 27.06.21г. с вх.№ 150/27.06.21 год. на РИК 23, заведена в Eлектронния публичен регистър на жалбите и сигналите с рег. № 1 до РИК . С жалбата се иска РИК-23 да изиска от кмета на Столична община да бъдат разкрити допълнителни места за агитация в „многолюдните райони“, като те не са по-малко от 10 и Кметът на Столична община да издаде нова заповед за агитационните материали. В обстоятелствената част на жалбата се посочва, че Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 год. на Кмета на Столична община е незаконна, посочените в Приложение № 1 към Заповедта места за поставяне на агитационни материали били недостатъчно или несъразмерен брой предвид броя жители на отделни райони на Столична община, на територията на 23 МИР.

След като се запозна с направените в жалбата оплаквания и със съдържанието на посочената в нея Заповед, РИК – 23 намира следното:

Жалбата е процесуално недопустима, тъй като е подадена срещу административен акт, контрол по отношение на който не се осъществява от РИК. Жалбата е подадена и от лице, за което липсва правен интерес за оспорването на цитираната Заповед.

На първо място съгласно чл. 183, ал. 1 ИК, по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

На осн. чл. 183, ал. 3 ИК, агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. Кметът на общината, в рамките на своята компетентност и при условията на оперативна самостоятелност, определя местата – общинска собственост, за поставяне на агитационни материали. На осн. чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), кметът на общината организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите. На осн. чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, в изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. Със Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 г., кметът на Столична община е определил местата за поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. в изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г., изчерпателно изброени в Приложение № 1 към заповедта. Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. е валиден административен акт, издаден от компетентен орган в рамките на предоставените му от закона правомощия и при спазване на изискуемата от закона писмена форма.

Районните избирателни комисии имат компетентност да следят дали участниците в изборния процес спазват заповедта на кмета, т.е. дали агитационните материали се поставят на определените за това в Заповедта места. В този смисъл РИК-23 няма правомощие да осъществява контрол върху заповедите на кмета на община, с които се определят местата за поставяне на агитационни материали.

Предвид изложеното, РИК-23 приема, че подадената жалба е недопустима.

На второ място право да оспорват един административен акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. По арг. от чл. 183, ал. 1 ИК, адресат на заповедта на кмета по чл. 183, ал. 3 ИК са кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, на които законът дава право да изготвят и разпространяват агитационни материали. Наличието на правен интерес от оспорване винаги се счита като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на оспорването. Ето защо, в настоящия случай легитимирани да оспорват Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община са само лицата, за които тя създава права или задължения, а именно – лицата по чл. 183, ал. 1 ИК.

Жалбоподателят не попада в кръга на лицата по чл. 183, ал. 1 ИК. Жалбоподателят и не твърди, че с посочената заповед се накърняват негови законни права и интереси, които да обуславят допускане на нейното обжалване. На това основание жалбата също се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК,  Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, 

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане като недопустима Жалба с вх.№ 150/27.06.2021 год., заведена в Eлектронния публичен регистър на жалбите и сигналите на РИК-23 с рег. № 1. подадена от Николай Йорданов Белалов, в качеството му на наблюдател от Институт за социална интеграция.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 28.06.2021 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения