Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 87–НС
София, 01.07.2021

ОТНОСНО: сигнал от Стефан Борисов Ташев относно предизборна агитация върху Съдебната палата-София

 

В РИК 23 София е постъпил сигнал от Стефан Борисов Ташев, журналист, препратен по ел. поща от Централна избирателна комисия на 29.06.2021 г. в 20.52 ч. с писмо Изх. № НС-15-529/29.06.2021 г. на ЦИК, който сигнал е получен от ЦИК и заведен в техния деловоден регистър с Вх. № 22-2126/25.06.2021 г. Сигналът е заведен с вх. № 179/30.06.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 2/30.06.2021 г. в 09:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23.

В сигнала се излагат данни за извършване на предизборна агитация върху Съдебната палата-София чрез поставяне на партийни знамена на „Демократична България“, „Изправи се. БГ“, „Има такъв народ“ и партия „Възраждане“ върху металната ограда на главния вход на Съдебната палата. Посочва се, че това става в разгара на предизборната кампания и е грубо нарушение на текста на чл. 182, ал. 1 от ИК, който е цитиран в цялост. Задава се въпрос към ЦИК, респективно РИК 23 дали се счита, че „партийни агитационни знамена, маскирани като граждански протест“ могат „да бъдат изложени върху сграда, символ на независимата съдебна власт“. Към сигнала е приложен доказателствен материал за изложените в същия факти - три броя снимки.

Във връзка с постъпилия сигнал и на основание Раздел II, чл. 181 и следващите от Изборния кодекс и с оглед изпълнение на принципите за законосъобразно протичане на изборния процес и за установяване наличието на нарушения на същия, бе извършена проверка на мястото, посочено в същия. На 30.06.2021 г. членовете на 23 РИК София Стоян Красимиров Кожухаров и Миладин Петров Рангелов извършиха посещение на място в 10.00 ч. пред сградата на Съдебна палата в гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ № 2, при което бе установена следната фактическа обстановка по отношение описаните в сигнала обстоятелства относно неправомерна предизборна агитация – върху металната ограда пред входа на Съдебната палата са поставени транспаранти със следните надписи „гражданска платформа Изправи се. БГ“, „СДРУЖЕНИЕ „БОЕЦ“ ГЕШЕВ ВЪН!“, „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и поднадпис на същия транспарант „БОЙКО, БОКЛУК! МУТРО. УРОД-УМРИ!!!“, „СВОБОДА“ и на същия транспарант поднадпис „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ и „БОЙКО, БОКЛУК! МУТРО. УРОД-УМРИ!!!“, „Демократична България ОБЕДИНЕНИЕ“ и поставени пред транспаранта плакати с надписи „ОСТАВКА НА ГЕШЕВ“, „Бухалката на мафията“, „ПОЗОР“, „Те избраха ГЕШЕВ“ и посочени лица и техните имена. За извършената проверка бе съставен писмен Констативен протокол в 12,30 часа на 30.06.2021 г. Към същия е изготвен и приложен снимков материал за установеното – четири броя снимки.

Съобразно така установената и изложена фактическа обстановка и като разгледа сигнала РИК 23 – София град направи следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 1 ИК, по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На осн. чл. 183, ал. 3 ИК, агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. Кметът на общината, в рамките на своята компетентност и при условията на оперативна самостоятелност, определя местата – общинска собственост, за поставяне на агитационни материали. Районните избирателни комисии имат компетентност да следят дали участниците в изборния процес спазват разпоредбите на ИК относно предизборната агитация, както и дали спазват заповедта на кмета на общината, издадена по реда на чл. 183, ал. 3 от ИК, т.е. дали агитационните материали се поставят на определените за това места.

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. За да се приеме обаче, че е налице нарушение на закона, т.е. на забраната, посочена в чл. 182, ал. 1 от ИК, следва да е изпълнена и втората кумулативно изискуема предпоставка, а именно - да се извършва предизборна агитация по смисъла на Изборния кодекс. Законодателят е въвел легална дефиниция в § 1, т.17 от ДР на Изборния кодекс, според която „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса. От това определение следва безспорният извод, че за да е налице предизборна агитация, е необходимо да има отправен призив за подкрепа или неподкрепа на даден кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие на същите в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. В този смисъл е константната съдебна практика и практиката на Централна избирателна комисия. Същото е посочено и в приложимото Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия.

В конкретния случай представителите на РИК 23-София град не са установили извършването на предизборна невербална агитация към момента на проверката чрез описаните в сигнала агитационни материали. Т.е. същите не съдържат призив за подкрепа или неподкрепа на даден кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие на същите в насрочените за 11 юли 2021 г. избори. По този начин не е изпълнена втората кумулативно изискуема предпоставка на закона, за да се приеме, че е налице нарушение на забраната за предизборна агитация по смисъла на чл.182, ал.1 от ИК.

С оглед на констатацията, че представителите на РИК 23-София град при извършената проверка не са установили наличието на материали с характер на агитационни такива съгласно Изборния кодекс, се обосновава и неоснователността на твърдението за разпространени агитационни материали на „Демократична България“, „Изправи се. БГ“, „Има такъв народ“ и партия „Възраждане“  в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 97-НС/22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал вх. № 179/30.06.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 2/30.06.2021 г. в 09:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23, подаден от Стефан Борисов Ташев, журналист, относно предизборна агитация върху Съдебната палата-София.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 09:49 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения