Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 94
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс във връзка с чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, във връзка с т. 3 от Решение № 350-НС/30.06.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

Броят на членовете на всяка от евентуалните секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия (ПСИК), за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на11 юли 2021г., които секции се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс и Решение № 350-НС/30.06.2021г на ЦИК, да бъде от 3 членове - включително председател, заместник-председател и секретар.

Съставът на всяка евентуално създадена подвижна секционна избирателна комисия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, се назначава при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК  на РИК 23.

С оглед задължението на РИК за незабавно публикуване на решенията на интернет страницата на комисията, едновременно с документите от проведените консултации на хартиен носител, в РИК 23 се представят в електронен вид, формат doc, docx, xls, xlsx или еквивалентен:

а) при постигнато съгласие в хода на консултациите - предложенията на кметовете на районни администрации за състави на СИК, съдържащи имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) извън случаите по б. „а“ - предложенията за състави на СИК на партиите и коалициите, представени при консултациите, съдържащи имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 02.07.2021 в 18:05 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения