Архив избори:
17.11.2021

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ, И СУЕМГ НА СИК ЗА 23 ИР НА 20 НОЕМВРИ 2021Г.

04.11.2021

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижни избирателни кутии при спазване на всички противоепидемични мерки. С решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. , изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) са определени условията и редът за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 1  ноември до изборния ден включително.

В случай, че желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 14 ноември 2021 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.:

1. В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение  към Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) (чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и т. 4, т. 5 и т. 17 от Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на ЦИК):

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.
  БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път, чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

 • чрез Портала на Столична община за електронни услуги - избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание – 14.11.2021 г. (без да е налице изискване за Квалифициран електронен подпис (КЕП))

https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 от ИК извършва проверка и установява наличието на основание на избирателя (поставяне под задължителна карантина или задължителна изолация) по служебен път, като същият вписва избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронна поща, посочени в заявлението му.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51

04.11.2021

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ, И СУЕМГ НА СИК ЗА 23 ИР НА 13 НОЕМВРИ 2021Г.

04.11.2021

Онлайн обучение на секционните избирателни комисии

Районна избирателна комисия 23 - София уведомява, че обучението на членовете на секционни избирателни комисии в 23 изборен район - София, ще се извърши дистанционно, чрез електронната онлайн платформа TEAMS, достъпна на електронната страница на РИК 23 по график, както следва:

Първа дата – 08.11.2021 г. /понеделник/ от 18:30 ч.  видеозапис от обучението на РИК 23.

Втора дата – 09.11.2021 г. /вторник/ от 18:30 ч. видеозапис от обучението на РИК 23.

Видеозаписи от проведените обучения ще бъдат достъпни за ползване на електронната страница на РИК 23 в раздел „Съобщения“.

 

08.11.2021

избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия

Със Заповед № СОА21-РД09-1460/01.11.2021 г. на кмета на Столична община са образувани за утвърждаване 15 (петнадесет) избирателни секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия, разпределени по многомандатни изборни райони. 

С решения № 70-ПВР/НС/01.11.2021 г. и № 71-ПВР/НС/01.11.2021 г. , РИК-23 е определила броя на подвижните секционни избирателни комисии и е утвърдила единните номера на подвижните секционни избирателни -  комисии /ПСИК/, както следва: 

Район ''Красно село'' – СИК № 234602096;  Район „Изгрев“ СИК № 234608049; Район „Лозенец“ СИК № 234609082;  Район „Триадица“  СИК № 234610119;  Район „Младост“  СИК № 234615130; Район „Витоша“ СИК № 234617076 . 

В районните администрации, в които няма образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, но има подадени заявления за гласуване до 08.11.2021 г. вкл., независимо от техния брой, да бъдат обслужени от подвижните секционни избирателни комисии, както следва:

Район „Младост“ – за район „Панчарево“

Район „Лозенец” – за район „Студентски“.

 

Карта на подвижните избирателни секции за обслужване на гласоподаватели с увреждания,
които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборните секции

08.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 08.11.2021г. от 16:30 часа.

04.11.2021

СЕКЦИИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО И МЕРКИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ТЕЗИ ИЗБИРАТЕЛИ ДА ГЛАСУВАТ В ДЕНЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Секции на първия етаж /партер/ определени и подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горни етажи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да изтеглите ОТТУК

 С цел предоставянето на възможност да упражнят правото си на глас избирателите с увредено зрение или затруднение в придвижването, същите могат  на телефонен номер 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 часа до 20:30 часа на 13.11.2021 г.и от 07:00 часа до 19:30 часа на 14.11.2021 г. да подадат  заявки за осигуряване на специализиран транспорт от дирекция "Транспорт" при Столична община.  

 

 

30.10.2021

Условия и ред за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. са приети с Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатва с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК в срок до 17.00 часа на предизборния ден /13.11.2021 г./.

Списъкът на технически носител на упълномощени представители се представя в  електронна форма съгласно образец, посочен в Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК.

30.10.2021

Условия и ред за участие на застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. са приети с РЕШЕНИЕ № 707-ПВР/НС/ 11.10.2021 г на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от Районната избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 13 ноември 2021 г.

Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронна форма, както и декларация от лицата (Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа).

Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

28.10.2021

График за провеждане на демонстрационни пробни гласувания със СУЕМГ за избиратели в 23 РИК - София

 
     

Административен район

Място за провеждане

Дата и времеви интервал на демонстрационно гласуване

Красно село

сградата на район "Красно село", бул. "Цар Борис ІІІ" № 124, ет. 1

02.11.2021 (10:00-15:00) 03.11.2021 (10:00-15:00)

Лозенец

Клуб на пенсионера, ул. Развигор 1-3 (до 4 РПУ)

28.10.2021 (10:00-13:00)

Младост

25-то ДКЦ, ж.к. Младост-3, ул. "Свето Преображение" 20

27.10.2021 (10:00-16:00), 28.10.2021 (10:00-16:00), 29.10.2021 (10:00-16:00)

Студентски

Читалище "Елин Пелин" - ж.к. Мусагеница, ул. Методи Андонов, до бл. 82А

27.10.2021 (14:00-16:00)

 

Читалище "Възраждане" - ж.к. Дървеница, ул. "Иван Боримечката" 6

29.10.2021 (14:00-16:00)

 

Районна администрация, Студентски град, бл. 5, ет. 1 - фоайе

01.11.2021 (14:00-16:00)

Витоша

Кметство "Владая" - ул. "Войнишко възстание" 61

от 26.10. до 29.10.2021
 от 10:00 ч. -16:00 ч.

 

Кметство Мърчаево - ул. "Черешова градина" 1

от 01.11. до 05.11.2021
от 10:00 ч. -16:00 ч.

 

Район Витоша - ул. "Слънце" 2

от 08.11. до 12.11.2021  
от 10:00  ч. -16:00 ч.

Панчарево

Панчарево, Кокаляне, Пасарел

27.10.2021 (14:00-17:00)

 

Казичене, Кривина

28.10.2021 (10:00-16:00)

 

Бистрица и Железница

29.10.2021 (10:00-16:00)

 

Герман

01.11.2021 (10:00-16:00)

 

Лозен

01.11.2021 (14:00-16:00)

Триадица

Районна администрация, ул. Алабин 54

03.11.2021 (09:00-15:00)

 

41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий", ул. "Цар Самуил" 24

06.11.2021 (10:00-14:00)

 

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън", ул. "Траянови врата" 26

30.10.2021 (10:00-14:00)

Изгрев

ул.А.П.Чехов, №16А, партерен етаж

03.11.2021 от 10:00

16.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 16.10.2021г. от 13:00 часа.

15.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 18.10.2021г. от 16:30 часа.

13.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 13.10.2021г. от 13:00 часа.

12.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 12.10.2021г. от 17:00 часа.

11.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 11.10.2021г. от 17:00 часа.

08.10.2021

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ПО ЧЛ. 41, АЛ. 3 ОТ ИК

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети избирателен район – София информира за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, определени със заповеди на кметовете на  административни райони на територията на РИК 23 - София, както следва:

 

РАЙОН КРАСНО СЕЛО - виж тук

РАЙОН ИЗГРЕВ - виж тук

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ - виж тук

РАЙОН ТРИАДИЦА - виж тук

РАЙОН МЛАДОСТ - виж тук

РАЙОН СТУДЕНТСКИ - виж тук

РАЙОН ВИТОША - виж тук

РАЙОН ПАНЧАРЕВО - виж тук

07.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 08.10.2021г. от 16:00 часа.

06.10.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23) уведомява всички избиратели, че имат възможност за подаване по електронен път на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
 • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.
06.10.2021

Информационен портал за избирателите

Столичната община предоставя възможност на избирателите за справки, свързани с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на РБ и предсрочни избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. чрез Информационния си портал.

Порталът е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот, точното ѝ местонахождение на територията на Столична община, обхвата, броя на избирателите в съответната секция, респективно начина на гласуване машинно/с хартиени бюлетини, номера на секцията в местата за гласуване, предназначени за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избирателите могат да направят справка за избирателни права чрез сайта на ГД ГРАО, да достъпят електронните услуги за изборите, да се запознаят с разяснителната кампания на ЦИК, да посетят интернет страниците на районните избирателни комисии и да се запознаят с всички административни актове на кмета на Столична община, относими към изборния процес и други важни съобщения.

Всяка информация се активира в информационния портал поетапно, съобразно законоустановените срокове по Изборния кодекс.

Основната цел на приложението е да гарантира на гражданите по-висока публичност и информираност.

Достъпът до приложението може да се осъществи на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства.

Също така на интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

01.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 01.10.2021г. от 16:00 часа.

30.09.2021

Регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г.

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 30 септември 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на:

Предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 73-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

в) предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат

ЗАБЕЛЕЖКА: Изборните книжа са образци одобрени с решение на ЦИК и не се преправят или изтриват части от тях. 

26.09.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК 23

Началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 27 септември 2021 г., 9:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 04 октомври 2021 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 04 октомври 2021 г.

Регистрацията се извършва съгласно Решение № 571-НС/21.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС:

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

IBAN BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

24.09.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 25.09.2021г. от 10:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения